İş Kazası Avukatı

İş hayatının kaçınılmaz problemlerinden birisi olan iş kazaları, çalışanlar için hem fiziksel hem de psikolojik travmalar yaratabilmektedir. Bu durumlarla başa çıkmak ve haklarınızı doğru şekilde korumak için bir hukuki desteğe ihtiyacınız var. İşte bu noktada, iş kazası avukatları sizin yanınızdadır. Bu içeriğimizde iş kazasına bakan avukatların önemi, görevleri ve sağladıkları hizmetler hakkında bilgilendirici detaylar bulabilirsiniz.

İş Kazası Avukatı Nedir?

İş kazası avukatları, iş ve işçi kanunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan ve kaza sonucu işçilerin haklarını savunmada uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir.

Bu avukatlar, iş kazaları sonucunda işçilerin uğradığı bedensel ya da ruhsal zararların tazminatını almak, işverenlerin alması gereken cezaları belirlemek ve genel olarak işçi haklarının korunmasında kritik bir rol oynarlar​.

İş Kazası Avukatı Ne İş Yapar?

İş kazası avukatlarının sunduğu hizmetler, işçi ve işverenlerin iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili karşılaştıkları yasal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için düzenlenmiştir.

Bu hizmetler şunları içerir,

Temel Hizmetler:

 1. Danışmanlık: İş kazası avukatları, dava sürecinde müvekkillerine danışmanlık yaparlar. Kazanın neden olduğu zararlar ve müvekkilin hakları hakkında bilgilendirirler​.
 2. Tazminat Davası Açma: İş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşan bedensel ve ruhsal zararlar için tazminat davaları açarlar. Bu davalar, maddi ve manevi tazminat taleplerini içerebilir​.
 3. Ceza Davası: Kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunan taraflar aleyhine ceza davası açılmasında rol oynarlar​.
 4. Sigorta Davaları: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine açılacak davalar, iş kazası avukatlarının görev alanına girer​.
 5. İşe İade Davası: İş kazası sonucu haksız yere işten çıkarılan çalışanlar için işe iade davası açarlar​. 
 6. Kötü Niyet ve Sendikal Tazminat Davaları: İşçi haklarının ihlal edilmesi durumlarında ilgili davaları yürütürler​.

Görev ve Sorumluluklar:

 • İş Kazası Tutanakları ve Raporları: İş kazasının ardından gerekli evrakların ve tutanakların düzenlenmesinde yardımcı olurlar. Kazanın tespiti için bu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunulması gerekir.
 • Tazminat Hesaplama: Yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarında, tazminat miktarlarının hesaplanmasında rehberlik ederler. Her bir tazminat kalemi için alınabilecek miktarlar konusunda danışmanlık sağlarlar​.
 • Maddi ve Manevi Zararlar: İş kazası sonucunda oluşan maddi ve manevi zararlar için gerekli hukuki süreçleri yönetirler. Bunlar, tedavi giderleri, geçici veya kalıcı iş göremezlik kayıpları gibi zararları kapsar​

İş kazası avukatları, dava sürecinin her aşamasında müvekkillerini temsil eder ve onların haklarını savunur. Bu süreç, iş kazasının tespitinden başlayıp, tazminatın hesaplanması ve tahsil edilmesine kadar devam eder. 

İş kazası sonucunda zarara uğrayan bireyler, haklarını korumak ve adil bir tazminat almalarını sağlamak için bir iş kazası avukatıyla çalışmalıdır.

Eğer Avukat Armağan Dinlenç ve deneyimli ekibinden danışmanlık almak ve dava sürecinizde sizin yanınızda olmamızı istiyorsanız, 0532 627 40 19 danışma hattı üzerinden telefon ya da WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Tüm süreç boyunca yanınızda olacağımıza ve sizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

İş Kazası Çeşitleri Nelerdir?

İş kazaları, işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları çeşitli riskler sonucu meydana gelir ve farklı tiplerde olabilir. İş kazalarını iki ana başlık altında incelemek mümkündür: Sonuçlarına göre iş kazaları ve adli olan iş kazaları.

Sonuçlarına Göre İş Kazaları:

 • Hafif Yaralanma: 1 ile 10 gün arası istirahat gerektiren durumlar.
 • Ağır Yaralanma: 10 günden fazla istirahat gerektiren durumlar.
 • Uzuv Kaybı: Kazanın neden olduğu kalıcı hasarlar.
 • Ölüm: İş kazası sonucu meydana gelen en ağır sonuç.

Adli Olan İş Kazaları:

 • Yaralanma ile Sonuçlanan Kazalar: Bir veya daha fazla kişinin yaralanması sonucu adli işlemlerin başlatılması.
 • Bir Kişinin Ölümü ile Sonuçlanan Kazalar: Kazada bir kişinin ölümü durumu.
 • Birden Çok Kişinin Ölümü ya da Yaralanması ile Sonuçlanan Kazalar: Çok sayıda kişinin zarar görmesi sonucu meydana gelen kazalar.

İş kazalarının meydana gelmesinde, işçinin ya da üçüncü şahısların ağır kusuru önemli bir faktördür. Çalışanın kendi davranışı sebebiyle kazaya neden olması veya üçüncü bir şahsın kusuru, işverenin sorumluluğunun kalkmasına neden olabilir. 

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Bir olayın iş kazası olarak sayılabilmesi için belirli unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

İş kazasının tanımlanabilmesi için dört ana unsur ön plana çıkar:

 1. Sigortalı Olma Durumu: Kaza olayını yaşayan işçinin veya personelin, iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir​. Bu nedenle mesela yabancı bayraklı gemide çalışanların kazaları ” iş kazası “ sayılmaz.
 2. Mekân ve Zaman: Sigortalı personelin, 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde geçerli olan koşullar dahilinde, belirli bir yer ve zamanda kaza geçirmesi gerekmektedir​.
 3. Bedensel veya Psikolojik Zarar: Meydana gelen kaza veya olay sonucu işçinin psikolojik olarak ya da bedensel olarak engelli bir duruma düşmesi, iş kazasının bir diğer önemli unsurudur​.
 4. İlliyet Bağı: Geçirilen kazanın, zararla doğrudan bir ilişkisinin olmaması, yani olayın kaza olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan nedensellik bağının bulunması gerekir​.

İş Kazasından Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İş kazası sonrasında yapılması gereken adımlar hem işçinin sağlık ve güvenliği hem de hukuki haklarının korunması açısından büyük önem taşır. 

Bu süreçte izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Acil Tıbbi Yardım: İlk adım, kazazedeye acil tıbbi yardım sağlamaktır. İşçi, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır​. Başvuruda kazanın iş kazası olduğunu mutlaka belirtmelidir.
 2. Hukuki Yardım Alınması: İşçi, haklarını tam olarak anlamak ve korumak için bir avukattan hukuki yardım almalıdır. Bu, tazminat ve diğer hukuki süreçler için önemlidir​. İş kazası sonrası iş verenin genelde yardımsever bir tavır takındığı, hatta arabuluculuk vb. yöntemlerle haklarını para ödemeden ya da az bir tazminatla sonlandırdığı ve sonrasında ilgilenmediği, tazminatları ödemediği gibi durumlar genelde söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle işinin uzmanı bir iş kazası avukatı ile durumu en kısa sürede değerlendirmek, vakit kaybetmeden atılması gereken en önemli adım olacaktır.
 3. Kaza Raporlarının Düzenlenmesi: Hastanede, iş kazası ile ilgili tüm belgelerin düzenlenmesi önemlidir. Bu belgeler, iş kazası olarak kaydedilmelidir​.
 4. İşverene Bilgi Verme: İşçi, kazayı işverene bildirmelidir. İşveren de kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmekle yükümlüdür​.
 5. SGK’ya Bildirim: Eğer iş kazası, SGK’ya işveren tarafından bildirilmemişse, işçi kendisi bireysel olarak SGK’ya bildirimde bulunabilir​.
 6. Tazminat Davası Açılabilir: İşçi, yaşadığı kayıplar ve zararlar için işverene karşı tazminat davası açabilir. Bu, maddi ve manevi tazminatı kapsayabilir​.
 7. İş Mahkemesine Başvuru: İşçi, iş kazası sonucu işten çıkarıldıysa, işe iade ve tazminat hakları için iş mahkemesine başvurabilir​.
 8. Risk Değerlendirmesi ve Önlemler: İşveren, kaza sonrası meydana gelen riskleri değerlendirmeli ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemleri almalıdır​.
 9. SGK Tarafından Sağlanan Yardımlar: İş kazası geçiren işçi, SGK tarafından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri gibi yardımlardan yararlanabilir​.

Bu adımların her biri, iş kazası sonrası sürecin düzgün ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak için gereklidir. İşçilerin ve işverenlerin, iş kazası sonrası yapılması gerekenler konusunda bilinçli olması ve gerekli adımları zamanında atması büyük önem taşımaktadır.

İş Kazası Nasıl İspatlanır?

İş kazası ispatı, çeşitli deliller aracılığıyla yapılabilir ve bu süreçte iş kazası tutanağı önemli bir rol oynar. İş kazası tutanağı, işveren tarafından hazırlanması gereken ve işçinin bilgileri ile kazanın nasıl meydana geldiğinin detaylarının yer aldığı bir belgedir. 

Bu tutanağın yanı sıra, iş kazasının ispatı için kullanılabilecek diğer önemli belgeler arasında ilgili devlet kurumları tarafından düzenlenen raporlar (Sağlık Kurulu raporu, İş Kurumu raporu), işçinin doktor raporu ve işçinin maddi zararlarının belgeleri (faturalar, makbuzlar, vs.) bulunur​. İş kazasının ispatında şahit de önemli bir delildir. İş yerinden ayrılmanız söz konusu ise size şahitlik yapabilecek olan bir kaç kişinin telefonunu ve adresini almanızda fayda vardır.

İş Kazası Raporu Tutulmazsa Ne Olur?

İş kazası, iş yerinde veya işin yapılması sırasında meydana gelen, işçinin bedensel veya ruhsal zarar görmesiyle sonuçlanan bir durumdur. Bu tanım, işçinin işyerinde molalarda, bahçe, teras, yemekhane gibi alanlarda yaşadığı kazaları da içerir. 

İş kazası geçiren işçi, işverenden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 • Maddi Tazminat: İşçinin somut olayın özelliklerine bağlı olarak yaşadığı maddi kayıplar için tazminat.
 • İş Gücü Kaybı Tazminatı: İş gücünde belirli derecede kayıp yaşayan işçi, işverenden bu kaybın tazminatını talep edebilir. Maluliyet tazminatı da denir. Geçici iş göremezlik tazminatı, tedavi gideri ve bakıcı gideri de tazminat olarak talep edilebilir.
 • Manevi Tazminat: İşçinin manevi zararlar için ve vefatı halinde yakınlarının talep edebileceği tazminat​.
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: İş kazası sonucu işçinin vefatı halinde, kalan yakınları işverenden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.

Bu bilgiler ışığında, iş kazası durumunda işçilerin ve işverenlerin hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmek ve gerekli yasal süreçleri doğru şekilde izlemek önemlidir.

İş Kazası Nedeniyle SGK’dan Talep Edilebilecek Haklar Nelerdir?

İş kazası nedeniyle SGK’dan talep edilebilecek haklar Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında geniş bir yelpazeyi kapsar. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören işçiler ve yakınları, SGK’dan çeşitli ödenekler ve gelirler elde edebilirler.

Aşağıda, bu haklar ve ilgili detaylar özetlenmiştir:

 • Geçici İş Göremezlik Tazminatı: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremez hale gelen sigortalıya, istirahat süresince ödenir. Yatarak tedavi görülenler için günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi ödenek olarak verilir​
 • Sürekli İş Göremezlik Tazminatı: Meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıya bağlanır​
 • Ölüm Durumunda Hak Sahiplerine Ölüm Geliri Hakkı: İş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanır​
 • Evlenme Ödeneği ve Cenaze Ödeneği: Vefat eden sigortalının yakınlarına özel durumlarda verilen ödeneklerdir​.

İş kazası bildirimi, kazanın gerçekleşmesinden itibaren en geç 3 iş günü içinde SGK’ya yapılmalıdır. Bu bildirim, hem işçinin SGK’dan hem de işverenden tazminat almaya hak kazanması için önemlidir​.

SGK tarafından yapılacak ödemeler, sigortalının son üç aylık kazanç ortalamasına göre hesaplanır. Eğer işçinin üç aylık çalışma geçmişi yoksa, o zaman çalıştığı dönemin ortalaması veya işe girdiği günkü kazanç dikkate alınır.

İş Kazası Bildirim (Şikayet) Süresi Ne Kadar?

İş kazası bildirimi için belirlenen süre, işçinin kazadan haberdar olduktan sonra 3 iş günü içinde ilgili kuruma bildirimde bulunması gerektiğidir. 

Bu bildirim, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında belirtilmiştir. İşverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelen iş kazaları için ise bildirim süresi, kazanın öğrenildiği tarihten itibaren başlar​.

İş Kazası Davalarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

İşçiler, Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 146. maddesine göre iş kazası yaşandıktan sonra 10 yıllık süre içerisinde tazminat davası açabilirler. Eğer bu süre içinde tazminat davası açmazlarsa bu hak kaybedilir. 

Son olarak, işçinin ölümü halinde veya iş kazası nedeniyle bedensel zararların zaman içinde artması gibi durumlarda, zamanaşımı süresinin ne zaman başladığı konusunda özel hükümler uygulanabilir. İşçinin ölümü halinde, hak sahiplerinin tazminat talepleri ölüm tarihi itibarıyla muaccel hale gelir ve bu tarihten itibaren zamanaşımı işlemeye başlar. Bedensel zararlar zaman içinde artarsa, zamanaşımı süresi bu gelişen durumun durduğu veya ortadan kalktığı tarihte başlar​.

Bu bilgiler ışığında, iş kazası davalarında zamanaşımı süreleri ve başlangıç tarihleri konusunda dikkatli olmak ve gerekirse hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Hukuki ihtiyaçlarınızda yanınızda olacak bir avukat arıyorsanız, Avukat Armağan Dinlenç ve deneyimli ekibi ile iletişime geçin. Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve destek talebinde bulunmak için 0532 627 40 19 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da aynı numarayı kullanarak WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

İş Kazası Davalarında Görevli Mahkeme

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesine göre, iş hukuku ile ilgili davalara ve diğer işlemlere iş mahkemeleri bakar. Bu kapsamda, iş kazası sonucunda açılan tazminat davaları da iş mahkemelerinin görev alanına girer​.

İş Kazası Davalarında Arabuluculuk

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında, iş kazası tespiti davalarında arabuluculuk süreci zorunlu değildir.

İş Kazası Davası Ne Kadar Sürer?

Genel olarak, iş kazası tazminat davalarının süresi hakkında net bir zaman belirtmek zordur. Ancak, ortalama süreç 4 yıl olarak ifade edilebilir. Mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak bu süreç değişiklik gösterebilir.

Yaralanmalı iş kazalarında açılan davalar, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, 4 – 8 yıl sürebilirken, ölümlü iş kazası tazminat davaları yaklaşık 3 – yıl ile 6 yıl arasında sonuçlanabilir. Bu süreler, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne göre değişiklik gösterir​ 

Bu süreçler ve belirtilen zamanlar, genel bilgilendirmeler olup, her bir dava özgü şartlara ve mahkemelerin takdirine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İş Kazası Davalarında Avukatın Önemi

İş kazası davalarında avukatın rolü, davanın başarılı bir şekilde yönetilmesi ve işçinin haklarının korunması açısından hayati önem taşır. 

İş kazası davaları, genellikle karmaşık hukuki süreçler içerir ve işçinin haklarını etkili bir şekilde savunabilmek için uzmanlık gerektirir. Bu yüzden iş kazası gibi durumlarda profesyonel hukuki yardım almak önemlidir.

Eğer 27 yıllık deneyime sahip Avukat Armağan Dinlenç ve profesyonel ekibi ile iş kazası avukatı konusunda destek arıyorsanız, 0532 627 40 19 numarasından ulaşabilirsiniz. Bu numara aynı zamanda Whatsapp iletişim hattımızdır. Danışmanlık ve hukuki süreçlerinizde yanınızda olacağımıza ve tüm birikimimizi sizinle paylaşacağımıza güvenebilirsiniz.