Deniz Hukuku Avukatı

Deniz Hukuku Nedir?

Deniz Hukuku, uluslararası hukukun önemli bir alt dalını temsil eder. Bu alanda, yerel ve uluslararası sularda – denizlerde ve okyanuslarda – geçerli olan tüm yasal düzenlemeler ve hukuki normlar incelenir. Deniz hukukunun belirlediği kurallar, büyük ölçüde evrensel niteliktedir ve geniş bir coğrafi alanda uygulanır.

Deniz Hukukunun Alt Dalları Nelerdir?

Deniz hukuku, iki ana kategoriye ayrılır:

  1. Deniz Kamu Hukuku
  2. Deniz Özel Hukuku

Deniz özel hukukunun kapsamı, deniz ticaret hukuku, deniz iş hukuku ve deniz sigorta hukukunu içeren çeşitli alt dallara ayrılır. Her bir alan, daha spesifik konulara odaklanarak kendi içinde daha da detaylandırılabilir.

Örneğin, denizcilik ticaret hukuku içinde “çatma hukuku” gibi özel alt dallar bulunabilir.

Bizim ilgilendiğimiz davalar;

  • deniz iş hukuku,
  • gemi adamı ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının kaza tazminatları,
  • işçi hakları ile ilgili davalardır.

Deniz İş Hukuku Nedir?

Deniz İş Hukuku, belirli özelliklere sahip gemi adamları ve işverenler için özel olarak tasarlanmış bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, gemi adamlarının işçi haklarıyla ilgili davalarda esas alınır ve genel işçi hukukundan ayrı bir yapıya sahiptir.

Örneğin, basın sektöründe çalışan bir işçi ya da bir fabrikada görev yapan bir çalışan için Deniz İş Hukuku geçerli değildir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı belirlenirken, deniz taşımacılığı işlerinde çalışanların bu kanun kapsamı dışında tutulduğu belirtilmiştir.

Deniz İş Kanunu’nda, genel İş Kanunu’na doğrudan göndermeler olmadığından, Deniz İş Kanunu’na tabi bir işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki maddelerin kendisi için uygulanmasını talep edemez, ancak Deniz İş Kanunu tarafından açıkça atıfta bulunulan maddeler bu kapsamın dışındadır. Bu yüzden, Deniz İş Kanunu’nun çözüm sunamadığı durumlarda, Borçlar Kanunu’nun hükümleri devreye girer.

Deniz İş Hukuku Neleri Kapsar?

Deniz iş hukukunun kapsamına giren haklar gemi adamlarının haklarıdır. Ancak her gemi adamı bu hukuka tabi değildir. Örneğin yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar, deniz iş kanununa ve dolayısıyla deniz iş hukukuna tabi değillerdir.

Deniz iş hukukunun uygulama alanı, 854 No. Lu Deniz İş Kanunu ile şöyle belirlenmiştir:

Madde 1 – Bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır.

Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır.

Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kaptan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hükümler saklıdır.

Gemi adamlarının deniz iş hukukundan kaynaklanan hakları, mesela kıdem tazminatı, tatili, yıllık izni, sözleşme türleri gibi birçok husus Deniz İş Kanunu’nda ayrıca düzenlenmiştir. Bu nedenle de normal İş Kanunu uygulanmaz.

Deniz Ticaret Hukuku Kapsamında Gemi Çalışanlarının Hakları Nelerdir?

Gemi çalışanlarının yani gemi adamlarının hakları, daha önce de belirttiğimiz gibi Deniz İş Kanunu’nda belirlenmiştir.

Ticaret hukuku, gemi çalışanlarının haklarını düzenlemez. Ancak mesela daha önceleri kaptan gemi adamı mıdır diye bir tartışma varken Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan bir düzenleme ile bu tartışmaya son verilmiştir. Ticaret Kanunu’nda bazı maddelerde kaptanın gemi adam olduğuna işaret edildiği görülmektedir. Bu maddelerden biri 1100 fıkra 5 ve fıkra 6’dır. Bu fıkralar şöyledir:

(5) Hâkim veya konsolos, gerek gördüğünde gemi adamlarından mahkemeye gelmemiş olanları dinleyebileceği gibi, olayların yeterince anlaşılması için kaptan ve diğer gemi adamlarına istediğini de sorabilir.

(6) Kaptana, diğer gemi adamlarına ve olayla ilgisi bu­lunanlara doğru söylemeleri gerektiği ihtar olunur.

Donatanın gemi adamlarına karşı sorumluluğuna ilişki bir hüküm, Ticaret Kanunu madde 1062 fıkra 1 de şöyle yer almıştır:

Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağlı kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumludur. Ancak, donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu olur.

Gemi adamına “ gemi alacaklısı hakkı “ vermesi bakımından Ticaret Kanunu madde 1320 nin bazı fıkraları çok önemlidir. Örneğin:

A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar

Madde 1320- (1) Geminin malikine, kiracısına, yöneti­cisine veya işletenine karşı doğmuş olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir:

  1. Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına öden­mesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istem hakları.

b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar.

Deniz Avukatı Ne İş Yapar?

Deniz iş avukatları, hem yabancı bayraklı hem de Türk bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarına, kaza, tazminat ve işçilik hakları gibi alanlarda hukuki yardım sağlar. Özellikle yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının haklarını savunmak, geniş bir bilgi birikimi ve dikkat gerektirir.

Kısacası, deniz avukatı, gemi adamlarının hakları için dava açar ve gerektiğinde tüm hukuki yollara başvurur. Gemi adamlarının haklarını korumak ve talep etmek için deniz avukatının veya gemi adamı avukatının desteği hayati önem taşır.

Gemi adamlarına hukuki destek

Gemi adamlarına yönelik olarak iki ana kategoride hukuki destek sunulmaktadır.

Dava Hizmeti

Genellikle, gemi adamlarının işçilik alacakları ve iş kazalarından doğan tazminat hakları için dava açılması gereklidir. Çoğu durumda, gemi adamları tazminat haklarını dava açmadan elde edemeyebilirler. Ancak, dava açıldıktan sonra, bazı durumlarda taraflar arasında anlaşmaya varılabildiği görülmektedir.

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık hizmetleri, gemi adamlarının iş kazaları ve diğer alacakları ile ilgili konularda da sunulmaktadır. Hukuk büroları, bu alanda gemi adamlarının iş kazalarından kaynaklanan tazminat taleplerine özellikle odaklanmaktadır. Gemi adamları, ister yabancı bayraklı ister Türk bayraklı gemilerde çalışıyor olsunlar, bir kaza durumunda tazminat talep etme hakkına sahiptirler.

Bu tür durumlarda, hukuk büroları gereken danışmanlık ve destek hizmetlerini sağlayarak gemi adamlarının haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Gemi adamlarına verdiğimiz hukuki destek için bizimle 0532 627 40 19 numaralı telefondan hızlıca iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bu numara WhatsApp hattımızdır.

En İyi Deniz İş Avukatı Nasıl Bulurum?

“En iyi deniz iş avukatını nasıl bulurum?” sorusuna kesin bir cevap vermek zor olabilir.

Bu durum, özellikle yabancı bayraklı gemilerde iş kazası geçiren işçilerin ihtiyaç duyacağı davalarda uzmanlaşmış avukatların sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Deniz hukuku büroları ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, yani deniz hukuku veya gemi adamı avukatları, sayıca kısıtlıdır. Bu nedenle, bu özel alanlarda deneyimli bir avukat bulmak, genel hukuk pratiğinde bir avukat bulmaktan daha zor olabilir.