Vekaletname Nedir? (Nasıl Çıkarılır?)

Avukat

Türkiye’deki işlerini yürütebilmesi, gayrimenkul alım-satımı, banka işlemleri ve dava süreçlerinde vekaletname büyük önem taşır.

Biz de bu içerikte vekaletname çıkartmak için ne gerekli, nasıl alınır, noter işlemleri ve avukata vekaletname verme süreci gibi konuları da kapsamlı bir şekilde ele alacağız. 2024 yılı noter ücret tarifesi ve vekaletnamenin geçerliliği konularında da güncel bilgileri bu rehberde bulabilirsiniz.

Vekaletname Nedir?

Vekaletname, bir kişinin (vekalet veren) başka bir kişiye (vekil) kendi adına belirli işleri yapma yetkisi verdiği, noterden onaylanmış resmi bir belgedir.

Vekaletname Neden Gereklidir?

Vekaletname verilmesi, özellikle kişinin bizzat bulunamayacağı durumlarda büyük önem taşır. Örneğin, yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye’deki işlerini yürütebilmesi için vekaletname vermesi gerekir. Davada kendisini temsil etmesini istediği avukata da vekaletname vermesi gerekir. Bu durumda vekil tayin edilen kişi, vekaletname ile yetkilendirilen işleri hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirebilir​.

Örneğin, gayrimenkul alım-satımı, banka işlemleri, dava açma veya takip etme gibi durumlarda vekaletnameye ihtiyaç duyulur. Vekaletname olmadan, vekil edilen kişi bu işlemleri yasal olarak gerçekleştiremez.

Vekaletname Çeşitleri (Türleri) Nelerdir?

Vekaletname çeşitleri, hukuki işlemlerde kişilerin yetkilendirdiği vekilin hangi işlemleri yapabileceğini belirten önemli belgelerdir. Temel olarak iki ana kategoride toplanırlar: genel vekaletname ve özel vekaletname.

 • Genel Dava Vekaletnamesi: Genel vekaletname, avukata sadece adli işlemlerle ilgili ama bir konuya ya da davaya özel olmayan vekaletnamedir. Örneğin bir kere genel vekalet verdikten sonra artık takip etmesini istediğiniz başka davalarınız için avukata tekrar tekrar vekaletname vermeniz gerekmez. Böylece vekalet masrafı az olur.
 • Özel Dava Vekaletnamesi: Özel vekaletname ise belirli bir konuya, işleme ya da davaya yönelik olarak verilen vekaletname türüdür. Örneğin, sadece bir dava için, belirli bir gayrimenkulün satışı için veya bir sözleşmenin imzalanması için yetki verir.
  Örneğin sadece kira tahliye davam olan şu no davama bakması için diye verilir. Ya da daha geniş olarak sulh hukuk mahkemelerindeki açılmış açılacak tüm davalar diye verilebilir. Ancak sonrasında örneğin bir ceza davası olduğunda o vekalet iş görmez ve yeni bir vekalet vermesi gerekir. Konu ve iş ne kadar sınırlandırılırsa sonraki işler için de o kadar vekalet vermek gerekir ve masraflı olur.

Hukukta özel / genel vekaletname ayrımı beli davalar için özellikle belli formlarda vekalet çıkartılması şeklinde de yer almaktadır. Örneğin boşanma vekaleti özel bir vekalettir ve sadece boşanma için ve mutlaka fotoğraflı olarak çıkartılmalıdır.

Vekaletnameler ayrıca dava vekaletnamesi, şirket vekaletnamesi, bankacılık işlemleri vekaletnamesi gibi özel alanlara özgü türlerde de olabilir. Bu türler, ilgili alanda daha spesifik yetkileri kapsar ve vekalet verenin işlerinin daha etkin yönetilmesini sağlar.

Vekaletname Nasıl Çıkarılır?

Vekaletname çıkartmak için aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

 • Vekalet verecek kişinin TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı veya pasaportu
 • Vekalet verilecek kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
 • Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf (Boşanma davaları için)

Birine Vekaletname Çıkartma Süreci

 1. Notere Başvuru: Vekaletname çıkartmak isteyen kişi, nüfus cüzdanı veya pasaportuyla birlikte herhangi bir notere başvurmalıdır.
 2. Bilgilerin Sunulması: Vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklamalı ve vekalet verilecek kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve açık adresi gibi bilgileri notere bildirmelidir.
 3. Vekaletnamenin Düzenlenmesi: Noter, verilen bilgiler doğrultusunda vekaletnameyi hazırlar ve vekalet verecek kişiye imzalatır.
 4. Noterde Kalan Nüsha: Hazırlanan vekaletnamenin bir nüshası noterde kalır.

Önemli Hususlar

 • Özel Yetki Gerektiren Haller: Bazı hususlarda yasa özel yetki aramaktadır. Örneğin gayrimenkul alım satımı için verilecek genel vekaletnamede bir çok yetki zaten yazar ama yazmayanlar da gayrimenkul alımı ile ilgili diye var kabul edilir. Fakat öyle yetkiler vardır ki yasa bunların sadece vekalette yer alması ile vekile verilmiş olunabileceğini kabul eder. Belirli bir iş için özel yetki gerekiyorsa, bu yetkinin vekaletnamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
 • Vergi Numarası: Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Vekaletname çıkartmak ve daha detaylı bilgi almak için bir avukata başvurmanız faydalı olacaktır.

Vekalet Nereden Düzenlenir?

Vekaletname düzenlemek isteyen kişiler için, Türkiye’de noterler ve yurt dışında Türk konsoloslukları bu işlemleri gerçekleştiren yetkili makamlardır.

Ayrıca, yabancı noterlikler veya noter yerine geçen makamlar tarafından düzenlenen vekaletnameler de, Türk Konsoloslukları tarafından yetkilendirildiğinde kullanılabilir hale gelir​.

Vekaletname Çıkartmak İçin Gerekli Evraklar (Belgeler) Nelerdir?

Vekaletname çıkartmak için gerekli evraklar kişisel durumunuza ve vekalet vereceğiniz kişiye bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, vekaletname çıkartırken

 • Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı,
 • yeni kimlik kartları,
 • pasaport veya
 • ehliyet gibi kimlik belgelerinizi ibraz etmeniz gerekmektedir.

Türk vatandaşları, bulundukları ülkenin Türk Konsolosluklarına başvurarak vekaletname düzenletebilirler. Ancak, vekaletnamenin Türkiye’de geçerli olabilmesi için Apostille şerhi ile onaylı olması gerekmektedir​.

Avukata Verilen Vekaletname Nedir?

Avukata verilen vekaletname, bir kişinin hukuki işlemlerini veya davalarını takip etmek amacıyla avukatına yetki verdiği resmi bir belgedir. Bu vekaletname, avukatın kişinin adına hukuki işlemleri gerçekleştirmesine, davaları takip etmesine ve gerekli belgeleri imzalamasına imkan tanır.

Avukata verilen vekaletname, genel vekaletname ve özel vekaletname olarak ikiye ayrılabilir. Genel vekaletname, avukata yukarıda da bahsettiğimiz gibi genel olarak tüm adliye işleri ile ilgili yetki verirken özel vekaletname ya da sınırlı vekaletname belli konulara hasredilmiş olur.

Avukata Vekaletname Nasıl Verilir?

Avukata vekaletname vermek, belirli hukuki işlemleri avukatın sizin adınıza gerçekleştirmesini sağlar ilk şart vekaletname verecek kişinin 18 yaşından büyük ve akli dengesinin yerinde olması gerekmektedir. Ve geri kalan süreç aşağıdaki gibidir.

Vekaletname Hazırlama

Vekaletname hazırlarken şu bilgilerin yer alması gereklidir:

 • Vekalet Veren Kişinin Bilgileri: Adı, soyadı, TC kimlik numarası.
 • Vekilin Bilgileri: Adı, soyadı, iletişim bilgileri.
 • Vekaletin Kapsamı: Hangi işlemlerin vekil tarafından yapılabileceği.
 • Vekalet Süresi: Vekaletnamenin geçerli olacağı süre.

Noter Onayı

Avukata vekaletname vermek için notere başvurulmalıdır. Noterlik işlemleri sırasında şu belgeler gereklidir:

 • Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi.
 • Avukat Bilgileri: Avukatın adı, soyadı ve baro sicil numarası.
 • Fotoğraf: Boşanma, nafaka gibi özel davalar için iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Özel Belgeler: Gayrimenkul işlemleri için tapu belgesi, araç satışları için aracın ruhsatı.

Vekaletname Çıkartma Süreci

 1. Notere kimlik belgenizle gidin.
 2. Vekalet vereceğiniz avukatın bilgilerini verin.
 3. Gerekli belgeleri ve fotoğrafları hazırlayın.
 4. Noter huzurunda vekaletnameyi imzalayın.

Bu adımları takip ederek avukata vekaletname verebilir ve gerekli hukuki işlemleri avukatınız aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Vekalet Olmadan Avukatla Çalışmak Mümkün Müdür?

Evet, vekalet olmadan bir avukatla çalışmak mümkündür, ancak belirli sınırlamalar ve zorluklar vardır.

Vekaletname olmadan avukatın birçok işlemi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Özellikle resmi evrakların hazırlanması, mahkemeye sunulması ve belirli hukuki işlemlerin yürütülmesi için vekaletname gereklidir. Vekaletname olmadan avukat, müvekkil adına doğrudan işlem yapamaz​.

Ancak örneğin acele durumlarda vekalet vermediğiniz avukat duruşmaya çıkıp vekaleti sonra ibraz edeceğini beyan edebilir. Sonunda yine vekalet çıkartmak gerekecektir.

Vekalet İlişkisi Nasıl Sona Erer?

Vekalet ilişkisi çeşitli nedenlerle sona erebilir.

 • Vekilin azledilmesi: Yani vekalet verenin vekilini görevden alması, bu ilişkinin sonlanmasına yol açar. Vekalet veren kişi, vekilini azlettikten sonra yeni bir vekil atamazsa, mahkeme süreci vekalet olmadan devam eder. (HMK md. 83)​ Azil halinde azil haksız ise avukatınıza tam ücret ödemek sorunda kalırsınız. Azil haklı sebebe dayansa bile bir miktar ücret ödemeniz gerekebilir.
 • Vekilin çekilmesi: Bir diğer sona erme sebebidir. Vekil, vekalet görevinden çekildiğinde, bu durumu vekalet verene ve ilgili mahkemeye bildirmek zorundadır​. Vekilin istifası yargılamanın ertelenmesine neden olmaz. (HMK md. 77/4)
 • Vekalet veren ya da vekilin ölümü: Ölüm, iflas veya ehliyetini kaybedilmesi gibi durumlar da vekalet ilişkisini sona erdirir​.

Bu nedenlerden dolayı, vekaletname düzenlemesi ve sona erdirme süreçlerinde dikkatli olunması, hukuki süreçlerin sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşır.

Vekaletname Süreli Mi Süresiz Mi Olmalı?

İşlerinizin kesintisiz devam etmesini istyorsanız, vekaletnamelerinizi süresiz olarak düzenlemelisiniz.

Avukatlara verilecek vekaletnamelerin süreli olması çeşitli sorunlara yol açabilir. Davaların uzun sürmesi ve farklı davalarda avukata ihtiyaç duyulması, süresi dolan vekaletname nedeniyle işlerin aksamasına, hak kayıplarına ve yeni vekaletname çıkartma masraflarına sebep olabilir.

Vekalette Ahzu Kabz Yetkisi Nedir?

Peki ahzukabz ne demek, parayı alma yetkisi demektir. Vekalette aksine bir hüküm olmazsa bu yetki verilmiş sayılır.

Avukatların adreslerinin belli olması, mesleklerini yürütebilmeleri için ve meslekten atılmamaları için çok titiz olmaları gerektiği ortadadır. Tahsil ettiği bir parayı müvekkiline vermeyen avukatın durumu, vatandaşa göre daha vahimdir çünkü ağır cezada ve daha ağır cezalarla yargılanır. Bu gibi nedenlerden dolayı bir avukatın, ahzu kabz yetkisi yoktur yazan bir vekalet ile iş yapmasını beklemek doğru olmayacaktır.

İki taraftan birinin diğerine göre daha garantide olduğu düşünüldüğünde bu taraf avukat değil vatandaş yani müvekkildir. Müvekkil, avukata göre daha korunmalı daha avantajlıdır. Avukatın parayı almaması ve müvekkilin alması hallinde bir avukatın kendi ücretini müvekkilinden alması çok çok daha zor olacaktır.

Ölüm Halinde Vekaletname Geçerliliğini Korur Mu? (Bozulur Mu?)

Hayır, vekaletname kişinin ölümü durumunda geçerliliğini kaybeder.

Yani, vekalet veren kişinin vefat etmesiyle birlikte, vekaletname ile verilen tüm yetkiler sona erer ve vekil, vekalet veren adına işlem yapamaz.

2024 Yılı Noter Ücret Tarifesi Ne Kadar?

2024 yılı vekaletname düzenleme ücreti 783,82 TL’dir.

2024 yılı noter ücret tarifesi, noter işlemleri için belirlenen resmi ücretlerdir ve her yıl Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanır.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.