Boşanma Davasını Erkek Açarsa Ne Olur?

Boşanma ve Mal Rejimi

Günümüzde evliliklerin sürdürülebilirliği çeşitli sebeplerle zorlaşabilmekte ve bu durumlar bazen boşanma davalarına yol açabilmektedir. Boşanma süreci, her iki taraf için de oldukça zorlu ve karmaşık olabilir.

Bu makalede, erkeğin boşanma davası açmasının etkileri, erkeğin ve kadının hakları, tazminat meseleleri ve eşlerden birinin boşanmak istememesi durumunda ne olacağı gibi konuları ele alacağız.

Boşanma Davasını İlk Kim Açmalıdır?

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla yasal olarak başlatılan bir hukuki işlemdir. Boşanma davasını kimin açacağı, genellikle evlilik içinde yaşanan sorunların niteliğine ve çiftlerin bu sorunları çözme yaklaşımlarına bağlıdır. Her ne kadar toplumda çeşitli önyargılar bulunsa da, hukuki açıdan bakıldığında boşanma davasını açan tarafın erkek ya da kadın olmasının doğrudan bir üstünlük sağladığı söylenemez.

Ancak, boşanma davasını açan taraf, davanın gerekçelerini belirleme ve süreci başlatma konusunda belirli bir kontrol sahibi olur. Bu, özellikle çekişmeli boşanma davalarında, davacının iddialarını daha etkili bir şekilde sunabilmesine ve süreci bir ölçüde yönlendirebilmesine olanak tanır.

Anlaşmalı boşanma durumunda ise, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla birlikte hareket etmesi ve davanın daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanması mümkündür. Bu nedenle, boşanma kararı alındığında, taraflardan birinin aktif olarak süreci başlatması ve ilerletmesi gerekmektedir. Bu, her iki tarafın da haklarının korunması ve adil bir şekilde boşanma sürecinin yönetilmesi açısından önemlidir.

Boşanma davası konusunun detaylı bir şekilde incelendiği konumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasını İlk Kim Açarsa Haklı Olur?

Hukuk sistemi, boşanma davasını kimin açtığına dayanarak otomatik bir “haklı” ya da “haksız” yargısı vermez. Yani, boşanma davasını erkek açarsa bu onun otomatik olarak haklı olduğu anlamına gelmez; benzer şekilde, kadın tarafından açılması da ona otomatik bir haklılık kazandırmaz. Mahkemeler, boşanma sebeplerini, tarafların iddia ve savunmalarını, kanıtları ve evlilik içerisindeki dinamikleri dikkatlice değerlendirir.

Boşanma davalarında, mahkemeler adaleti sağlamayı amaçlar ve her iki tarafın da haklarını korumaya çalışır. Bu yüzden, boşanma davasını kimin açtığı önemli mi sorusundan ziyade, davada ileri sürülen iddiaların ve sunulan kanıtların niteliği daha fazla önem taşır.

Boşanma Davasını Erkek Açarsa Ne Olur?

Erkek tarafından boşanma davası açılması, hukuki sürecin başlamasını ve evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla yasal işlemlerin işletilmesini ifade eder. Bu durum, erkeğin evlilikle ilgili yaşadığı sorunları ve boşanma talebini resmi olarak mahkemeye taşıması anlamına gelir.

Erkeğin boşanma davası açmasıyla ilgili olarak;

 1. Dava Süreci Başlar: Erkek, boşanma dilekçesini mahkemeye sunarak dava sürecini resmen başlatır. Bu dilekçede, boşanma talebinin nedenleri ve varsa talepleri (tazminat, velayet, mal paylaşımı vb.) detaylı bir şekilde belirtilir.
 2. Karşı Taraf Bilgilendirilir: Dava açıldıktan sonra, karşı taraf (eşi) mahkeme tarafından bilgilendirilir ve kendisine dava ile ilgili belgeler tebliğ edilir. Bu aşamada, kadın da kendi savunmasını ve taleplerini mahkemeye sunma hakkına sahiptir.
 3. Çekişmeli veya Anlaşmalı Boşanma: Erkeğin açtığı dava, tarafların anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma şeklinde ilerleyebilir. Anlaşmazlık varsa, dava çekişmeli boşanma sürecine dönüşebilir ve daha uzun sürebilir.
 4. Mahkeme Süreci: Mahkeme, dava sürecinde tarafların iddia ve savunmalarını, delilleri ve tanık ifadelerini değerlendirir. Bu süreçte, erkeğin boşanma davası açmış olması, mahkemenin kararını doğrudan etkilemez; mahkeme her iki tarafın da haklarını adil bir şekilde gözetmeye çalışır.
 5. Sonuç ve Karar: Mahkeme, tüm delilleri ve durumu değerlendirerek bir karara varır. Bu karar, boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, mal paylaşımını, çocukların velayetini, tazminat ve nafaka gibi konuları içerir.

Erkeğin boşanma davası açması, sürecin başlamasına neden olur ve bu süreç, hukuki prosedürlere ve adaletin sağlanmasına yönelik işlemleri içerir. Boşanma davası, tarafların ortak yaşamını sonlandırma ve her iki tarafın da haklarının korunmasını amaçlayan yasal bir süreçtir.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Erkeğin Hakları Neler?

Erkek tarafından boşanma davası açıldığında, erkeğin hakları, kadın tarafından açıldığında olduğu gibi, Türk Medeni Kanunu ve ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde korunur. Boşanma davasını kimin açtığından bağımsız olarak, her iki tarafın da çeşitli hakları bulunmaktadır.

Erkeğin hakları arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunlar sayılabilir:

 1. Maddi ve Manevi Tazminat Talebi: Erkek, boşanma sebeplerine bağlı olarak, yaşanan olaylar ve evlilik sürecinde karşılaştığı zararlar nedeniyle maddi veya manevi tazminat talep edebilir.
 2. Velayet Hakkı: Çocukların velayeti, her iki ebeveynin de hakları gözetilerek ve çocukların yüksek yararı dikkate alınarak karara bağlanır. Erkek, çocukların velayetini almak için başvuruda bulunabilir ve mahkeme, bu konuda adil bir karar vermek üzere tüm koşulları değerlendirir.
 3. Malların Paylaşımı: Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı, her iki tarafın da hukuki hakları çerçevesinde gerçekleşir. Erkek, evlilik süresince edinilen malların adil bir şekilde paylaşılmasını talep edebilir. Mal paylaşımı, boşanma sürecinin bir parçası olsa da, aslında mal rejimi davaları esnasında gerçekleştirilir. Bununla birlikte, anlaşmalı boşanma durumlarında, taraflar mallarını da aralarında paylaşabilirler.
 4. Yoksulluk Nafakası: Eğer boşanma sonucu erkek ekonomik olarak dezavantajlı duruma düşerse, yoksulluk nafakası talep etme hakkına sahiptir. Bu, özellikle evlilik süresince ekonomik olarak diğer eşe bağımlı olan taraf için geçerli bir haktır.
 5. Kişisel İlişkilerin Düzenlenmesi: Erkek, çocuklarıyla kişisel ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda haklara sahiptir. Mahkeme, çocukların menfaatleri doğrultusunda bu ilişkilerin nasıl yürütüleceğine dair karar verebilir.

Boşanma Davasını Erkek Açarsa Tazminat Alır Mı?

Boşanma davasını erkek açtığında tazminat talebinde bulunma hakkı, boşanmanın nedenlerine ve mahkemede sunulan delillere bağlıdır. Türk Medeni Kanunu, boşanma sebeplerine göre taraflardan birinin kusurlu bulunması halinde, kusursuz veya daha az kusurlu tarafın maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını tanır.

Bu, boşanma davasını erkek açmış olsa bile, eğer erkek evlilik birliğinin bozulmasında kusursuz ya da daha az kusurlu ise, maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

 1. Maddi Tazminat: Maddi tazminat, evlilik süresince ortak yaşamın sürdürülmesi için yapılan katkılar ve boşanmanın maddi kayıplara yol açtığı durumlar göz önünde bulundurularak belirlenir. Örneğin, erkek evlilik süresince maddi katkıda bulunmuş ve boşanma sonucu bu yatırımlarından zarar görmüşse, maddi tazminat talep edebilir.
 2. Manevi Tazminat: Manevi tazminat, boşanmanın bireyin duygusal ve psikolojik durumu üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Eğer erkek, eşinin evlilik birliğini bozacak davranışları nedeniyle ciddi duygusal zarara uğramışsa, manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Tazminat talepleri, dava sürecinde mahkeme tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Mahkeme, tazminat miktarını belirlerken tarafların ekonomik durumunu, evlilik süresince yaşananları ve boşanmanın taraflar üzerindeki etkilerini dikkate alır. Bu nedenle, erkek tarafından açılan boşanma davasında tazminat talebinin kabul edilip edilmeyeceği, somut olayın özelliklerine ve mahkemenin takdirine bağlıdır.

Erkek Boşanma Davası Açarsa Kadının Hakları Neler?

Erkek tarafından boşanma davası açılması, kadının haklarını hiçbir şekilde sınırlamaz ya da ortadan kaldırmaz. Kadının hakları, boşanma sürecinde, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde korunur.

Boşanma davası erkek tarafından açılsa dahi, kadın aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Savunma Hakkı: Kadın, mahkemede kendi savunmasını yapma ve boşanma davasına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu süreçte, kendi iddialarını, delillerini ve taleplerini sunabilir.
 2. Maddi ve Manevi Tazminat Talebi: Boşanmanın nedenlerine ve koşullarına bağlı olarak, kadın maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Özellikle eğer kadın evlilik süresince zarara uğramışsa ve bu zararın karşılanması gerekiyorsa, tazminat talep edebilir.
 3. Velayet Hakkı: Eğer çiftin çocukları varsa, velayet konusu mahkeme tarafından incelenir. Kadın, çocukların velayetini alma hakkına sahiptir ve mahkeme, çocukların yüksek yararını göz önünde bulundurarak bir karar verir.
 4. Nafaka Talebi: Boşanma sonucunda kadın ekonomik olarak avantajlı durumda olmazsa ve dezavantajlı duruma düşerse, yoksulluk nafakası talep edebilir. Ayrıca, çocukların bakımı için ihtiyaç duyulan miktarda çocuk nafakası yani iştirak nafakası talep etme hakkı da vardır.
 5. Mal Paylaşımı: Evlilik birliği süresince edinilen malların paylaşımı, adil bir şekilde gerçekleştirilir. Kadın, evlilik süresince edinilen ortak malların paylaşımında hakkını talep edebilir. Mal rejimi davası açılması, bu sürecin gerekliliğidir.

Kadının hakları, boşanma sürecinde adaletli bir çözüme ulaşılmasını sağlamak amacıyla korunur. Boşanma davası, erkek tarafından açılmış olsa bile, kadının hakları mahkeme tarafından dikkate alınır ve her iki tarafın da adil bir şekilde temsil edilmesine önem verilir.

Erkek Boşanma Davası Açarsa ve Kadın İstemezse Ne Olur?

Boşanma sürecinde, bir tarafın (bu durumda erkeğin) dava açması ve diğer tarafın (kadının) boşanmak istememesi, süreci karmaşıklaştırabilir ancak boşanmanın gerçekleşmesini her zaman engellemez. Türk hukuk sisteminde, çekişmeli boşanma davalarında, davanın açılması için taraflardan birinin boşanma isteği yeterlidir. Dava sonucunun başarısı, tarafların davanın takibi ve bu alandaki yetkinliklerine bağlıdır.

Yani, erkek boşanma davası açarsa ve kadın boşanmak istemezse, mahkeme süreci şu şekilde işler:

 1. Çekişmeli Boşanma Süreci: Kadın boşanmak istemediğini belirtirse, dava genellikle çekişmeli bir boşanma davasına dönüşür. Bu durumda, mahkeme her iki tarafın da iddialarını, delillerini ve savunmalarını dikkatle inceleyerek bir karar verir.
 2. Kadının Savunma Hakkı: Kadın, boşanma davasında kendi savunmasını yapma ve boşanma talebine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu süreçte, evliliğin devam etmesi gerektiğine dair argümanlarını ve delillerini sunabilir.
 3. Mahkemenin Değerlendirmesi: Mahkeme, boşanma talebinin gerekçelerini, tarafların evlilik içerisindeki davranışlarını ve evliliğin devam etme ihtimalini değerlendirir. Boşanma kararı verilirken, çocukların yüksek yararı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 4. Zorunlu Arabuluculuk ve Uzlaşma Çabaları: Bazı durumlarda, mahkeme tarafları uzlaştırmaya çalışabilir fakat bir çok davada olan arabuluculuk kurumu boşanma davasında yoktur. Ancak, tarafların anlaşamaması durumunda, mahkeme boşanma kararı verebilir.
 5. Kararın Verilmesi: Eğer mahkeme, boşanmanın gerekçelerini yeterli bulursa ve evliliğin sürdürülemeyeceğine kanaat getirirse, kadının boşanmak istememesine rağmen boşanma kararı verebilir.

Bu süreç, her iki tarafın da haklarının korunması ve adil bir yargılama yapılması amacıyla titizlikle işletilir. Mahkeme, kararını verirken, evliliğin devam etmesinin mümkün olup olmadığını ve boşanmanın taraflar ve varsa çocuklar üzerindeki etkilerini dikkate alır.

Kadın İstemezse Boşanma Olur Mu?

Türk hukuk sisteminde, kadının boşanmak istememesi, boşanmanın gerçekleşmemesi anlamına gelmez. Boşanma süreci, bir tarafın (bu durumda erkeğin) dava açmasıyla başlar ve mahkeme, davanın şartlarını ve sunulan delilleri objektif bir şekilde değerlendirir. Boşanma kararı, mahkemenin tarafların evlilik durumunu, dava dosyasındaki iddialar ve deliller ışığında yaptığı değerlendirmeye dayanır.

Eğer mahkeme, boşanma için yeterli sebep olduğuna ve evliliğin sürdürülemez durumda olduğuna karar verirse, kadının boşanmak istememesine rağmen boşanma kararı verebilir.

Boşanma sürecinde önemli olan, tarafların boşanma isteği kadar, boşanma talebinin dayandığı gerekçeler ve sunulan kanıtlardır. Mahkeme, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak kararını verir:

 • Boşanma Gerekçeleri: Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebeplerine dayanarak dava açılmışsa ve bu sebepler yeterince kanıtlanmışsa, mahkeme boşanma kararı verebilir.
 • Çiftlerin Evlilik İçi Davranışları: Tarafların evlilik süresinceki davranışları, mahkeme tarafından dikkate alınır. Eğer davranışlar, evliliğin sürdürülemez olduğunu gösteriyorsa, bu boşanma kararı için bir temel oluşturabilir.
 • Çocukların Durumu: Var olan çocukların yüksek yararı, mahkeme tarafından öncelikli olarak değerlendirilir. Çocukların geleceği ve refahı, boşanma kararında önemli bir faktördür.
 • Medeni Kanun ve İlgili Yargı Kararları: Mahkeme, mevcut yasal çerçeveyi ve benzer davaların yargı kararlarını dikkate alarak kararını verir.

Sonuç olarak, kadın boşanmak istemese de, mahkeme boşanma için yeterli sebep bulursa ve evliliğin devam etmesinin taraflar için zararlı olduğuna karar verirse, boşanma kararı verebilir. Bu, adil yargılanma ilkesi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde, her iki tarafın haklarının dengeli bir şekilde korunmasını amaçlar.

Sonuç:

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması için yasal olarak başlatılan karmaşık ve duygusal bir süreçtir. Erkeğin boşanma davası açması, bu sürecin başlamasına neden olur ve hukuki prosedürlerin işlemesini sağlar. Ancak, boşanma davasını kimin açtığı, mahkemenin kararını doğrudan etkilemez; önemli olan, boşanma talebinin gerekçeleri ve sunulan delillerdir.

Yazar

Av. Armağan Dinlenç

Trabzon Sürmene nüfusuna kayıtlı, 1972 İstanbul doğumlu olup 1997’den bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.