gemi adamı kaza

Gemi Adamlarının İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hakları


GEMİ ADAMLARININ İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT HAKLARI

Gemi Adamlarının İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hakları konusu ele alınmıştır. Gemi adamlarının kazalarında da aynı kara yollarında vuku bulan kazalarda olduğu gibi tazminat sorumluluğunu doğurmaktadır.

Gemi adamının kazasında durum, trafik kazasındakinden çok zor ve tekniktir. Çünkü trafik kazasında bir sigorta vardır ve bu sigorta Türkiye’ dedir. Gemi adamının tazminat alabileceği sigorta şirketi yani P&I sigortası ise yurt dışında ve genellikle de Londra’dadır. Çoğu zaman gemi sahibi, donatan ve işveren yabancıdır.  Bu durumlar davanın açılacağı ülke, uygulanacak hukuk ve sair birçok konuda sorun yaratmaktadır.

İşte yukarıda açıklanan sebeplerdendir ki gemi adamı tazminat alacağı konusunda uzman bir avukat bulmak, trafik kazasındaki tazminat hakkında uzman avukat bulmaktan çok çok daha zordur.

Bir gemide çalışıyorsanız ( gemi personeli olmayan bazıları da bu tazminatları alabilir ) ve çalışmanız nedeni ile kaza yaptıysanız, yaralanma veya ölüm söz konusu ise tazminat hakkınızı alabilmeniz için prosedürü, gemi adamı kazalarını ve mevzuatını çok iyi bilen uzman avukatlara ihtiyacınız olacaktır. Gemi kazasındaki kaza tutanağı, varsa maluliyet raporu vs. belgelerle bu alacaklarınızı yıllarca masraf yaparak hiç alamayabileceğiniz gibi kısa zamanda almanız da mümkün olabilecektir.

Gemi Adamlarının İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hakları, dava söz konusu olduğunda düz işçi tazminatlarından farklılık arz ettiğinden dikkatli takip edilmelidir. Aksi halde hak kaybına uğranılabilir. Bu tür bir alacağınız varsa davada, bu konuda bilgi sahibi olan bir avukatınızın olması, alabileceğiniz tazminatı yükseltebileceği gibi dava süresini de kısaltabilir.

Gemi Adamı Hukuki Sorunları

Kulüp Sigortası P&I Kulübü

geni adamı sorunları

Gemi Adamı Hukuki Sorunları


GEMİ ADAMI HUKUKİ SORUNLARI

Gemi adamlarının, normal iş kanunu kapsamında çalışanlara göre çok farklı çalışma koşulları aynı zamanda çok farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin bir gemi adamının yabancı bir ülkede tutulması, tutuklanması, tedavi görmesi, ücretini alamaması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar çok yönlü büyük sorunlardır.

Gemi adamlarının geçirdiği iş kazası, gemi adamının maluliyeti, yaralanması, ölmesi gibi durumlar da gemi adamının tazminat ve tahsili ve gemi adamının yararlanabileceği sigorta ( P&I – kulüp sigorta vb.) bakımından farklılık ve özellik arz etmektedir. Bazen gemi adamının kaza, maluliyet tazminatının alınması, tedavi belgelerinin yabancı bir ülkede olması nedeniyle bile çok zor olabilmekte ve zaman kaybına da sebep olabilmektedir.

Bu gibi konularda, özellikle gemi adamlarının yaralanması, ölüm – vefat hallerinde tazminatlarının alınması, gemi adamı tazminat davalarının açılıp takip edilmesi  ve gemi adamının tazminatının tahsili gibi konularda destek alabilirsiniz.

Gemi Adamlarının İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hakları

Gemi adamı

Gemi Adamı Kimdir?


GEMİ ADAMI KİMDİR?

Gemi Adamı Kimdir? Gemi adamlarının birçok işçilik hakkı ve kazalar nedeni ile hakları bulunmakta olup bu hakların hukuki takibi diğer işçilerin ya da kaza mağdurlarınınkine göre özellik arz edebilmektedir.

Gemi Adamı Kimdir? Gemi adamı, birçok mevzuatta geçen bir terimdir. Bu husustaki mevzuata aşağıda değineceğiz. Gemi adamı, Deniz İş Kanunu tarafından, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan gemilerde çalışan işçiler olarak anılmaktadır. Diğer kişilerden kasıt, belirli süreli sözleşme ile çalışanlar ve gemiyi çeken römorkörde çalışan kişilerdir.

Deniz İş Kanunu

Kanun kapsamı:

Madde 1 – Bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde birinci bent hükmü uygulanır.

Bu kanunun uygulanmasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da (gemi) sayılır.

Bakanlar Kurulu, ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu kanun hükümlerini yukardaki bentlerin kapsamı dışında kalan gemilerle gemi adamlarına ve bunların işverenlerine kısmen veya tamamen teşmile yetkilidir.

Yukardaki bentlerde yazılı gemilerin bu kanun kapsamına alınmaları sebebiyle yapılabilecek itirazlar Çalışma Bakanlığı tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu itirazlar kanunun uygulanmasını durduramaz.

 

İşveren, gemi adamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi:

Madde 2 – Bu kanunun uygulanmasında,

A) Gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye “işveren” denir.

B) Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere “gemi adamı” denir.

C) Gemiyi sevk ve idare eden kimseye veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kimseye “kaptan” denir.

Ç) Kaptan veya işveren adına ve hesabına harekete yetkili olan kimseye “işveren vekili” denir.

İşveren vekilinin bu sıfatla gemi adamlarına karşı muamele ve taahhütlerinden doğrudan doğruya işveren sorumludur.

 

Saklı hükümler:

Madde 3 – Türk Ticaret Kanununun deniz ticaretinden bahseden dördüncü kitabındaki kaptan ile işveren arasındaki ilişkilere ait hükümler saklıdır.

 

İş Kanunu

İstisnalar

Madde 4 Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,

Bu Kanun hükümlerine tabidir.

Gemi Adamlarının İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hakları

Konuşmayı başlat
1
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Avukatlık