Boşanma Davaları


BOŞANMA DAVALARI

Evlenmenin hak ve ihtiyaç olduğu gerçeği yanında, birbirleriyle bir arada kalmaları artık eziyet halini almış çiftlerin boşanmak diye bir hakka sahip olmadıklarını, ülke mevzuatında boşanma hakkının bulunmadığını varsaydığımızda, boşanmanın da ne kadar hak ve ihtiyaç olduğunu ve boşanma ihtiyacına adeta öcüymüş gibi bakılmaması gerektiğini daha iyi anlayabiliriz.

Avukat olarak, boşanma avukatı olarak Türkiye’de gelen müracaatlara baktığımızda, boşanma davalarının önemli bir miktara ulaşmış olduğunu da anlayabilmekteyiz. Malta ve Filipinler’de boşanmak yasakken, İspanya’da 1981’de, Şili’de de 2004’te yapılan düzenleme ile boşanma hakkı, ülke vatandaşlarına tanınmıştır. İrlanda ve Polonya boşanmanın çok zor olduğu, İsveç ise boşanmanın kolay ama tarafların mağdur olmamaları için sıkı kuralların getirildiği bir ülkedir.

Elbette ki arzu edilen ancak gerçekleşmesi mümkün olmayan yani ütopya diyebileceğimiz arzumuz hiç kimsenin boşanmak ihtiyacı duymamasıdır. Boşanmanın hayat kalitesine olumlu katkıları da mevcutken, intihar üzerine yapılan bir araştırmaya göre hemen hemen her toplumda boşanmışlarda intihar oranı, evlilerden hatta dullardan, bekârlardan bile daha fazladır. Boşanmaların yasak olmadığı, çok olduğu toplumlarda kadınların intihar oranı erkeklerden azdır. Boşanmanın yasak ya da az olduğu toplumlarda aksine kadınların oranı daha fazladır.

Boşanma Davası Sık Sorulan Sorular

Boşanma Davaları Hakkında

Anlaşmalı Boşanma Davası (Soru-Cevap)

boşanma sebepleri

Boşanma Davası Sebeplerine Örnekler


BOŞANMA SEBEPLERİNE ÖRNEKLER

Boşanma Davası Sebeplerine Örnekler verilmiştir. Boşanma avukatı olarak kullanmakta olduğumuz asıl sebep şiddetli geçimsizlik sebebidir. Çünkü bu sebep zaten diğerlerinin hepsini kapsamaktadır. Neticede aklı hastası olanla yapılan evlilikte de şiddetli geçimsizlik olmaktadır. Türkiye` de avukat olarak, Türkiye` de boşanma avukatı olarak bu sebebin kullanılması bu nedenle tercih edilmeliyken yurt dışında boşanma avukatı olanların bu sistemi kullanılıp kullanılmadığını bilememekteyiz. Boşanma davalarında boşanma sebeplerine spesifik örnekler verilmiştir. Kanunda sayılan boşanma türlerine uygulamada ne gibi olaylar denk gelmektedir bunu göstermekteyiz.

ISRARLA YAĞLI YEMEK YAPMAK – KAYINVALİDE İLE DALGA GEÇMEK YA DA KÜÇÜMSEMEK

Mahkemece; erkek ağır kusurlu kabul edilmek suretiyle dava ve birleşen boşanma davalarının kabulüne karar verilmiştir. Toplanan delillerden; mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin aksine yemekleri sürekli yağlı ve baharatlı yaptığı, erkeğin babasının eşine hakaret ettiği ve erkeğin ailesinin yanına giden eşine “gel eşyalarını topla” diyerek mesaj attığı ve anahtarları istediği anlaşılmaktadır. Tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Evlilik birliğinin devamında kadın eş bakımından korunmaya değer bir yarar kalmadığı görülmekle, tarafların boşanmalarına karar verilmiş olması, bu sebeple sonucu itibarıyla doğru bulunduğundan, boşanma hükmünün kusura ilişkin gerekçesinin değiştirilmek suretiyle onanmasına ve Boşanmada taraflar eşit kusurlu olduğuna göre kadın lehine maddi ve manevi tazminat takdiri doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2015/12448 K. 2016/2837 T. 17.02.2016

AĞIZ VE VÜCUT KOKUSU

Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalıda var olduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece tebliğ edilen açıklamalı davetiye bu koşulları içermediği gibi davalı kadın daha sonra duruşmaya gelip hastaneye sevkini istediği halde bu konuda işlem yapılmaması da doğru değildir. Bu yönler araştırılıp incelenmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2005/2-208 K. 2005/262 T. 13.4.2005

CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEME

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde somut olayda davalı birleşen davacı erkeğin eşine karşı telefon görüşmesinde şeklinde ağır hakaretlerde bulunduğu, yine davacı birleşen davalı kadının beyanı ve bunu destekleyen raporlar ile tanık beyanlarına göre davalı birleşen davacı erkeğin cinsel birleşmeyi sağlayamadığı, davacı birleşen davalı kadının ise eşinin cinsel yetersizliği konusunda üçüncü kişilere söylemlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda davacı birleşen davalı kadının kusuru bulunmakla birlikte, davalı birleşen davacı erkeğin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/1583 K. 2018/1051 T. 09.05.2018

Davalının cinsel ilişkiye girmediği tanık sözleri ve doktor raporuyla doğrulanmıştır. Beş ay gibi uzun bir süre ilişki kurulmamış olması evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu gösterir.

Aylarca cinsel ilişkinin başarılamamış olması halinde aile birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1995/2-672 K. 1995/844 T. 25.10.1995

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre taraflar …… tarihinde evlenmiş dava ise …… tarihinde açılmıştır. Evliliğin fiilen yaklaşık 2 yıl devam ettiği ve cinsel birleşmenin gerçekleşmesi için eşlerden beklenen makul sürenin geçmesine rağmen cinsel birlikteliğin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Tokat Devlet Hastanesinin …….. tarihli uzman psikiyatr doktor imzası ile hazırlanan raporda kadının cinsel birlikteliğin sağlanmasına engel psikiyatrik bir engelinin olmadığı belirtilmiş ise de aynı hastanenin kadın doğum uzmanı tarafından hazırlanan durum bildirir raporunda hastada vajinismus tespit edildiğinden hymen muayenesinin net olarak değerlendirilemediği belirtilmektedir. Yine yargılama sırasında ilk derece mahkemesinin de gerekçesinde belirtildiği üzere davalı kadının savunmasına ilişkin hastane bilgisi dahi vermemesi dikkate alındığında; kadının tedaviye yanaşmadığı anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının, davalı-karşı davacı erkeğe oranla daha ziyade kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyleyken tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit derecede kusurlu oldukları yönündeki kusur belirlemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2018/8182 K. 2019/6318 T. 20.05.2019

Evlenmenin sosyal amacı yanında, belki de daha önemli olarak nesli devam ettirme ve cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır, tarafların cinsel organları normal yapıda olmasına rağmen, psikolojik sebeple de olsa uzun evlilik süresi içinde cinsel ilişki kuramadıkları kızlık muayenesine dair rapordan anlaşılmaktadır. Bu hal evlilik birliğini temelinden sarsar. Aylarca cinsel ilişkinin başarılamamış olması karşısında eşlerde birbirine karşı haklı bir nefretin, en azından isteksizliğin doğacağı şüphesizdir. Böyle bir durumu davacı açısından bir kusur olarak kabul etmek mümkün değildir. Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve ondan sonrada devam edip etmeyeceği şüpheli bulunan cinsel yakınlaşmayı beklemek için davacıyı zorlamak açık bir haksızlıktır. Bu koşullar altında davacıdan evlilik birliğini devam ettirmesi beklenemez.
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2001/4956 K. 2001/6274 T. 19.4.2001

AMELİYATI VE SAĞLIĞI İLE İLGİLENMEME

1-Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı erkeğin; eşi ve çocuğuna yeteri kadar vakit harcamadığı, eve geç geldiği, sinirli bir yapıda olup eşini kısıtladığı baskı altında tuttuğu, eşine “Seni ve aileni köpek gibi eğiteceğim” diyerek hakaret ve tehdit ettiği, eşinden habersiz aracı satıp pek çok borç yaptığı, davalı kadının İse; eşine “adi şerefsiz sen ne biçim adamsın” şeklinde hakaret ettiği, ameliyat olduğunda yeteri kadar ilgilenmediği ve ne hali varsa görsün dediği, eşini üstlerine şikayet ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken, hatalı kusur belirlemesi sonucu davalı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

2-Boşanmaya sebep olan olaylarda yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere davacı erkek ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Davalı kadın yararına TMK’nın 174/1-2. maddesi koşullan oluşmuştur. O halde davalı kadın lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi (TMK m. 4, TBK m. 50 ve 51) dikkate alınarak uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2020/5377 K. 2020/6766 T. 22.12.2020

Davacı kadın tarafından 17.10.2016 tarihinde evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine (TMK m. 166/1) dayalı boşanma davası açılmış olup, mahkemece davalı erkeğin, eşinin ameliyatında yanında olmadığı, eşini ihtiyacı olduğu bir dönemde yalnız bıraktığı ve iş yerinden bir kadınla güven sarsıcı nitelikteki davranışlarının bulunduğu, bu davranışları ile erkeğin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu belirtilerek, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine karar verilmiştir. Bu karara karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın gerekçe kısmında, “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşinin sağlık problemleri sırasında yanında olmak yerine iş gezisi de olsa yurt dışına giden, eşi ve çocukları ile yeterince ilgilenmeyen davalı erkeğin ağır kusurlu, davalı eşinin ailesini eve istemeyen, kıskanç tavırlar sergileyen kadının ise az kusurlu” olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu hükmün gerekçesinde davalı erkeğin kusurlu davranışları yanında davacı kadına da kusur yüklendiği halde, hüküm kısmında davalı erkeğin kusur tespitine yönelik istinaf incelemesi talebinin esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda gerekçe ile hüküm kusur belirlemesi yönünden çelişkili olup, yaratılan bu çelişki tek başına bozma sebebi oluşturduğundan, hükmün münhasıran bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2019/7626 K. 2020/714 T. 04.02.2020

 

EŞİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ HİTAPLAR

Davacı tanıklarının anlatımlarıyla davalının, sakatsın ne biçim adamsın, paranın nasıl harcanması gerektiğini dahi bilemiyorsun şeklinde sözlerle davacı eşini küçük düşürücü hitaplarda bulunduğu ayrıca ‘ben bu adamla Almanya ya gidebilmek için evlendim’ gibi söylentileri yaydığı gerçekleşmiştir. Davalının belirlenen tutumu ve davranışları ortak hayatı kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarstığı açıktır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1992/2-81 K. 1992/192 T. 18.3.1992

 

Davalı eşine muhtelif zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş, kocası da bu hakaretler karşısında davalıyı evin kilidini değiştirip eve almamış, davalıya bakmamıştır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün olmadığından, boşanmaya karar verilmelidir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2001/2-432 K. 2001/482 T. 6.6.2001

 

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece erkeğe yüklenilen, kadının ilk eşinden olan çocuğuna hakaret etmesi, evin ihtiyaçları ve geçimiyle ilgilenmemesi, kadın belini incittiğinde tedavisiyle ilgilenmemesi kusurlarının yanında, erkeğin kadına oğlunla kırıştırdın mı dediği ve küçük düşürücü şekilde hitap ettiği anlaşılmaktadır. Bu duruma göre; boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğu ve davacı-karşı davalı kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı-karşı davalı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların onun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m. 4. TBK m. 50, 51) dikkate alınarak davacı-karşı davalı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2016/19695 K. 2018/7355 T. 06.06.2018

 

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇTAN MAHKÛMİYET

Davalı erkek hakkındaki ceza yargılamasında, …….. 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 201.. / … Esas – 201… / … Karar sayılı, … / … /201.. tarihli ilamıyla, erkeğin … silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildiği anlaşılmaktadır. Ceza mahkumiyetine yönelik hüküm henüz kesinleşmemiştir. Ceza dava dosyasının sonucu beklenerek deliller birlikte değerlendirilerek, öncelikle TMK 163 çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2020/560 K. 2020/1268 T. 19.02.2020

Mahkemece, davalı-davacı erkek, kadına nazaran ağır kusurlu kabul edilerek karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüne karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden, taraflar hakkında fiziksel şiddet suçu sebebiyle açılan ceza davasında meşru müdafaa sebebiyle kadın için beraat kararı verildiği, bu kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi hükmü gereğince, hukuk hâkimi, ceza hakiminin fiilin hukuka aykırılığını ve illiyet bağını saptayan maddi vakıa konusundaki kabulü ve ceza mahkemesinin kabul ettiği olayın gerçekleşme şekli, diğer bir deyişle maddi vakıanın kabulü konusunda kesinleşmiş olan bir mahkûmiyet veya maddi vakıa tespiti yapan beraat hükmüyle bağlıdır. Bu sebeple davacı-davalı kadına kusur yüklenemez. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2016/22545 K. 2018/10096 T. 27.09.2018

EŞİNİ AİLESİYLE OTURMAYA ZORLAMAK

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davacı kadının bağımsız konutta oturma isteğine rağmen davalı kocanın asgari yaşam olanaklarına sahip bir konutta oturma konusundaki davacının bu isteğini karşılamada yeterli çabayı sarf etmediği, eşini kendi ailesiyle birlikte oturmaya zorladığı anlaşıldığına göre, boşanmaya karar verilmesine işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi YERİNDE DEĞİLDİR.

Görüşmeler sırasında bir kısım üyeler tarafından davacı kadının davalıyla kaçarak evlendiği, davalının ve ailesinin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu bildiği, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle direnme kararının onanması yönünde görüş beyan etmiş iseler de bu görüş yukarıda belirtilen nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2014/725 K. 2016/280 T. 09.03.2016

EŞİNİ İŞ YERİNDE KÜÇÜK DÜŞÜRMEK

Yapılan soruşturma toplanan delillerle davalının davacıyı bulunduğu iş ortamında küçük düşürdüğü, hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verile
T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1999/2-1027 K. 1999/1023 T. 8.12.1999

Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. (HUMK.254) Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz. Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur. O halde * davalı-davacı kadının; birlik görevlerini yerine getirmediğine, davacı-davalı eşine hakaret ettiğine, eşini iş yerinde küçük düşürücü davranışta bulunduğuna ilişkin ve olaylara çok yakın tanık sözlerine değer verilerek isteğin kabulü gerekirken bu yön göz önünde tutulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2007/6972 K. 2008/625 T. 29.01.2008

EŞLERİN AYNI EVDE OTURMAKTA OLMALARI BOŞANMA TALEBİNİN REDDİNİ GEREKTİRMEZ

Eşlerin birlikte oturmakta olmaları, boşanma davasının reddi için başlı başına bir neden olarak kabul edilemez. Tarafların gösterdikleri delillerin toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/4582 K. 2005/6420 T. 20.4.2005

BOŞANMA HÜKMÜNÜN UZUN ZAMAN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI

Mahkemece 11.03.1999 tarihinde boşanma kararı verilmiştir. Hüküm uzun süre tebliğe çıkarılmamış ve bu arada evlilik birliği devam ettiğinden tarafların 26.01.2001 tarihinde müşterek çocukları S.B. dünyaya gelmiştir. Boşanma hükmü kesinleşmeden evlilik birliği devam ettiğinden yıllar sonra davacının hükmü tebliğe çıkarması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup kabul edilemez. (TMK. md. 2) Birliğin çekilmez hal almadığı belirlendiğinden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde boşanmaya karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/1829 K. 2004/3019 T. 10.3.2004
Tarafların anlaşmaları sonucu 4.3.1993 günlü kararla boşanmalarına karar verilmiştir. İlam harcının alınmasını öngören tahsil makbuzu 26.5.1993 tarihlidir. Tahsilat 8.1.1996 tarihinde gerçekleşmiştir. Karar 16.2.1996`da tebliğe verilmiştir. Davalı süresi içinde hükmü temyiz etmiş, temyiz dilekçesinde hâkim önündeki kabul beyanının hiçbir irade sonucu olmadığını, karardan sonra tarafların evlilik birliğini devam ettirmeyi kararlaştırmış ve üç yıl süre ile mutlu beraberliği sürdürmüş olduklarını belirtmiştir.
Davacı temyiz dilekçesine verdiği cevapla davalının açıklanan üç yıllık birliktelik iddiasını doğrulamıştır.
Davalı belirtilen bu üç yıllık beraberlik döneminde çektirilen fotoğraflarını dilekçesine ekli olarak sunmuştur. Gerçekten tarafların bu fotoğraflarda mutlu görüntüler sergiledikleri el ele kol kola çekilen fotoğraflarda çocukların büyüyüp geliştikleri görülmektedir.
Belirlenen bu durumda,
1- Tarafların boşanma kararına rağmen evlilik birliğini bozmamış olmaları, üç yıl süre ile boşanmamış gibi birlikteliklerini sürdürmüş olmaları hakim önündeki açıklamalarının serbest ve samimi bir irade ürünü olmadığını göstermektedir.
2- Davacı kocanın üç yıl karı koca gibi yaşantısını sürdürmesi eşine evliliğin devam edeceği konusunda güven vermesi ve üç yıl sonra üç yıl önceki mali koşullarla boşanmayı sağlamak üzere, kararı tebliğe çıkarması Medeni Kanunun 2. maddesiyle öngörülen iyi niyet koşullarıyla da bağdaşmaz.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 1996/3834 K. 1996/5692 T. 28.5.1996

KADININ EŞİYLE YURTDIŞINA GİTMEMESİ

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle dava, 3444 sayılı Yasa ile değişik M.K.`nun 134/1. maddesine dayalı olarak açılmıştır. Taraflara fiilen bir araya gelip, karı koca olmamışlardır. Toplanan delillerle, evlilik birliğinin müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu kanıtlanamamıştır. Mahkemece verilen boşanma kararına ağırlıklı gerekçe yapılan, kadının kocası tarafından adına pasaport çıkarılıp, vize de temin edildiği halde, Almanya da çalışmakta olan kocası yanına gitmemiş olması, M.K.`nun değişik 134. maddesine göre açılan davanın kabulüne de esas alınamayacağına göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi sulu ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1993/2-35 K. 1993/140 T. 7.4.1993

KARISINI YURT DIŞINA GÖTÜRMEMEK

Tarafların evliliği 4 yılı bulmasına rağmen davacının isteğine rağmen davalının karısını yanına yurtdışına götürmediği, infak ve iaşesini sağlamadığı, Türkiye`ye senelik izinlerinde geldiğinde de karısına ilgisiz olduğu toplanan delillerden anlaşılmış olup davalının bu tutumu evlilik birliğini temelden sarsıcı nitelikte olup boşanmaya karar verilmesi gerekir.
Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilmelidir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1997/2-706 K. 1997/902 T. 5.11.1997

KADININ BAŞKA ERKEKLE RESİM ÇEKTİRMESİ

Davacı kocanın ‘Gaye’ ismindeki bir kadınla gayrimeşru ilişki kurarak adeta karı koca hayatı yaşamak suretiyle aile birliğine karşı çok ağır bir kusur içerisinde bulunmasına karşılık davalı kadına atfedilen kusur tarafların müşterek çocuklarının öğretmeni ile samimi bir pozda resim çektirmesi olayıdır. Davacı koca tarafından mahkemeye ibraz edilen bu fotoğrafın hangi koşullar altında çekildiği belli değildir. Ancak sadece bu resim dosya kapsamına göre davalı kadının çocuğun öğretmeni ile gayrimeşru bir ilişki içerisinde olduğunun kabulüne elverişli değildir. Bu nedenlerle Usul ve Yasa`ya uygun olan direnme kararı onanmalıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1975/2-1070 K. 1976/168 T. 4.2.1976

Mahkemece yapılan tahkikat ve toplanan delillerle davalı kocanın tam kusurlu olduğunun kabulüyle boşanmaya karar verilmiş ise de davalı kocanın tespit edilen kusurlu davranışları yanında, davacı kadının da boşanma davası devam ederken başka erkeklerle samimi şekilde fotoğraflar çektirdiği ve bunu sosyal medya ortamında sergilediği ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar içerisinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü devam eder (TMK.md.185/3). Hal böyle olunca davacı kadın ile davalı koca boşanmaya neden olan olaylarda eşit oranda kusurludurlar. Belirlenen bu kusur durumuna göre de boşanma kararı verilebileceğinden mahkeme hükmünün gerekçesinin düzeltilerek onanmasına (HUMK.md.438/7) ve davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2013/1521 K. 2013/13343 T. 13.05.2013 Bu kararda karşı oy yazıları da vardır.

KADININ EV İŞLERİNİ YAPMAMASI (Hastalık-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması)

Davalı kadının ev işlerini yapamamasının hastalığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İradi olmayan bu davranış ile hastalık, tek başına boşanma sebebi sayılamaz. Medeni Kanunun 134/1-2. maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Medeni Kanunun 134/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1997/2-160 K. 1997/410 T. 2.5.1997

Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayınvalidesinin cenazesine gitmediği, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine “ne biçim kadınsın” deyip evden kovduğu anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlara göre, tarafların birinin kusurunu diğerine baskın kılmak mümkün değildir. Taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat (TMK m. 174/2) verilemez. Bu nedenle, davacı-karşı davalı erkeğin manevi tazminat talebinin reddi yerine yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2015/18254 K. 2016/11230 T. 07.06.2016

KADININ HAKSIZ ŞİKAYET İLE KOCASININ ONURUNU KIRMASI

Taraflar arasındaki ‘boşanma’ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, (Kırıkkale İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi)nce davanın reddine dair verilen 31.10.1983 gün ve 1982/616-1983/478 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi`nin 23.1.1984 gün ve 233-332 sayılı ilamıyla; (… Davalı kadın 13.8.1982 günlü dilekçe ile C. Savcılığına başvurarak kocasının 4-5 aydan beri Ayşe adındaki kızla aynı evde kaldığını, yatağa birlikte girdiklerini, banyoda beraber olduklarını beyan ederek cezalandırılmalarını istemiş (evveliyatının) dilekçeye eklenmesini istemiştir. Dilekçedeki son cümleden anlaşıldığı gibi, kadının daha önceki tarihte başka bir başvurusu da mevcut bulunmaktadır.
Dinlenen tanıklar, davalı ile, davacı karısının yeğeni Ayşe arasında ilişki bulunduğu yolunda şayia bulunduğunu ifade etmişlerdir.
Davalı kadının şikayeti üzerine kocası ve adı geçen Ayşe hakkında soruşturma yapılmış, Devlet Hastanesinin 16.9.1982 günlü raporu ile Ayşe`nin bakire olduğu tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmiştir.

Davalı, kocasını, (baldızının kızı ile yani davalı kadının yeğeni ile ) cinsel ilişkide bulunmakla itham etmiş ve bunun 4-5 ay sürdüğünü de şikayet dilekçesinde açıklamış, kızın bakire olduğunun tespit edilmiş olması karşısında, kadının iddiası dayanaksız kalmıştır. Kadın işbu iddiasını, başka suretle ispat edememiş, böylece kocasına karşı haksız, dayanaksız ve özellikle onur kırıcı ithamlarda bulunmuştur. İşte kadının bu yersiz şikâyet ve ithamı dolayısı ile kocanın onuru sarsılmış olup, ortak hayatının devamına imkân kalmamıştır. Öyle ise boşanma kararı verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1984/2-459 K. 1985/424 T. 8.5.1985

KADININ HIRSIZLIK YAPMASI

Kadının kuyumcudan bilezik çalması ve bunun anlaşılması üzerine bilahare iade etmesi şeklinde oluşan eyleminin, evlilik birliğini temelinden sarsıcı nitelikte kabulü gerekir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1997/2-736 K. 1997/952 T. 19.11.1997

KADININ İFFETSİZLİĞİ HAKKINDA DEDİKODU ÇIKMASI

Kadının iffetsizliği yolunda yaygın bir dedikodu bulunması ve bu söylentinin koca tarafından çıkarılmaması halinde ailede güven duygusu kalmayacağından bu dedikodu sebebiyle meydana gelen geçimsizlik boşanma sebebi sayılmalıdır.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 1978/779 K. 1978/2193 T. 20.3.1978

KAYINPEDER – KAYINVALİDE

Davalının ve davacının anne-babasının davacıyı sürekli azarladıkları, kocanın bu davranışlara sessiz kaldığı gibi evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri de yerine getirmediği, kimseyle görüşmesine izin vermedikleri anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1) karar verilmelidir.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/2609 K. 2003/4066 T. 24.3.2003

Kadının kocasına hakaret ettiği, kayın validesini de tehdit ettiği ve dövdüğü kesinleşen ceza dosyası ile sabit olup kocanın da karısını başkası ile ilişki kurmakla suçlayıp, bağımsız ev temin etmediği, geçimsizlikle her iki tarafın da eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Boşanmaya karar verilmesi gereklidir.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/164 K. 2003/1430 T. 3.2.2003

KOCANIN ERKEK ARKADAŞLARINI EVE GETİRİP İÇKİLİ TOPLANTI YAPMASI

Toplanan delillerden davacının, karşı koymasına rağmen davalı kocanın erkek arkadaşlarını eve getirip içkili toplantı yapmakta ısrar ettiği, böylece tatsız olaylara ve kadının kocasına karşı beslediği güven duygusunun sarsılmasına sebep olduğu gerçekleşmiştir. Kocanın bu davranışı sonucu aile birliğinin temelli sarsıntıya uğradığının kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekir.

KADININ HAKARETİ KOCANIN SARHOŞLUĞU

Toplanan delillerden davalının muhtelif yer ve zamanlarda eşine karşı ‘adi, şerefsiz içki içiyorsun, evin bereketi kalmıyor’ şeklinde hakaret ettiği, kocası ile ilgilenmediği, onun çamaşırlarını yıkamadığı, yemeğini yapmadığı, kocanın da aşırı şekilde alkol aldığı, hakaret ettiği ve eşini dövdüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliği eşler bakımından müşterek hayatı sürdürmelerine imkân bırakmayacak biçimde temelinden sarsılmıştır. Eşlerin birinin kusurunu, diğerinden üstün tutmaya imkân yoktur. Eşit kusurludurlar. O halde mahkemece boşanmaya karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1994/2-22 K. 1994/170 T. 23.3.1994
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 1985/2429 K. 1985/2670 T. 19.3.1985

KADININ ŞAHSİ DAVASINDAN VAZGEÇMESİ/EŞİNİ CEZADAN KURTARMAYA MATUF OLUP BOŞANMA DAVASI YÖNÜNDEN EŞİNİ AFFETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

Davacı – davalı kocanın davalı – davacı kadını dövdüğü sabittir. Kadının şahsi davasından vazgeçmesi, eşini cezadan kurtarmaya matuf olup, boşanma davası yönünden eşini affettiği anlamına gelmez.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/719 K. 2005/2799 T. 24.2.2005

DAVALI EŞİN SARA HASTASI OLMASI

Davalının ‘temporal tipte epilepsi (sara) hastası olduğu anlaşılmaktadır. Eşlerden birinde bu hastalığın varlığı başlı başına bir boşanma sebebi değildir. Davalının hastalığının tedavisinden kaçındığına dair bir delil olmadığı gibi, alınan raporda ruhsal bakımdan evliliği, yürütebilecek yeterliğe sahip olduğu da belirlenmiştir. Davalının sara hastası olması dışında evlilik birliğini temelinden sarsacak ve müşterek hayatın devamına imkân bırakmayacak nitelikte başkaca somut bir hadisenin varlığı ortaya konulmamıştır. O halde, davanın reddi gerekir.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2004/4941 K. 2004/7899 T. 15.6.2004

SEDEF HASTALIĞI BOŞANMA SEBEBİ DEĞİLDİR

Sedef hastalığının tedavisinin doktor raporu ile mümkün olduğu belirlendiği gibi, bu hastalığın evlilik birliğini diğer taraf için çekilmez hale getirmediği de toplanan delillerle saptanmıştır.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1997/2-642 K. 1997/820 T. 15.10.1997

NİKAHTAN SONRA DÜĞÜN YAPILMAMIŞ OLMAMASI

Nikâhtan sonra düğün yapılmamış olması da başlı başına boşanma nedeni olamaz.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 1985/10502 K. 1985/10806 T. 17.12.1985

KENDİ EYLEMİ İLE NİŞANLISINI KIZLIKTAN MAHRUM EDEN KİŞİNİN NİKÂHTAN SONRA ONUN KIZ OLMADIĞINI İLERİ SÜRMESİNİN KADINA KARŞI BAĞIŞLANMAZ BİR KUSUR OLDUĞU

Nişanlık dönemindeki cinsel ilişkileri yüzünden davalının zifaf gecesi kız çıkmaması doğaldır. Kendi eylemi ile nişanlısını kızlıktan mahrum eden davaca kocanın fesih davası reddedilmeli, davranışı ile ortak hayatı çekilmez hale getirdiği için davalının açtığı mukabil boşanma davası kabul edilmelidir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1982/2-303 K. 1984/646 T. 1.6.1984

Boşanma Davası Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı Boşanma Davası (Soru-Cevap)

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı


BOŞANMA AVUKATI

Boşanma avukatı konulu bu yazımızda boşanma davasında avukatın rolüne ve nasıl olabileceğine değineceğiz. Bu yazıdan önce boşanmaya dair birçok yazımız oldu. Bu yazılarımızın özeti mahiyetinde yine boşanma ile ilgili aklınıza gelebilecek soruları cevaplamaya çalıştık.

Boşanma aşamasına gelmişseniz duyduğunuz ve merak ettiğiniz bazı terimler ve sorular bulunmaktadır. İşte bunları soru cevap olarak yazıyoruz:

Çekişmeli boşanma diye bir şey duyuyorum. Bu ne demektir?

Boşanma davaları, yargılama sürecinin kısa mı uzun mu süreceğinin belirlenmesi bakımından anlaşmalı ve çekişmeli boşanma diye ikiye ayrılır. Bu ayrımın, boşanma sebepleri ile ilgisi yoktur. Boşanmanızın sebebi ne olursa olsun, zina da olsa, terk de olsa, şiddet de olsa veya başka bir sebep de olsa dilekçenizde bu sebeplere hiç değinmeden boşanma ve ekleri konusunda anlaşmışsanız boşanabilirsiniz. Hâkimin önüne böyle bir anlaşma koyduğunuz ve duruşmada da bu beyanlarınızı onayladığınız takdirde anlaşmalı boşanma ile boşanmış olursunuz. Hâkim, sizin neden boşandığınıza, kimin ne kadar haklı olduğunuza bakmaz. Muhtemelen bir celsede ( 1 – 2 ay arası ) boşanırsınız. Tabi işlemler doğru yapılmış olmalı. Bu sayılan hususlardan birinde bile anlaşma sağlayamamışsanız davanız anlaşmalı boşanma değil çekişmeli boşanma davası demektir. Çekişmeli boşanma davasında diğerinden farklı olarak, davalının kusurlu olduğunu ispatlamanız gerekir ve dava temyizi dâhil tahminen en az 3 – 4 sene sürer.

Davayı sen açma bırak o açsın diyorlar.

Davayı kimin açtığının önemi bu işin stratejisine, taktiğine ilişkindir. Bir savaşa girecek komutanın ve kurmaylarının  hesap yapması gibi. Yoksa mahkeme davayı sen açtın öyleyse sen haklısın / haksızsın diye bir ön kanaate varmaz. Boşanma davasını açan kişinin boşanmayı istediği ve kabul ettiği ortada olduğuna göre taktik ve stratejik bakımdan bu hususu değerlendirebilirsiniz. Örneğin eşinizin sizden boşanmakta tereddütlü olduğunu düşünüyorsanız, davayı onun açmasını beklemekte ( artık ne kadar bekleyebilirseniz ) fayda vardır. Çünkü davayı siz açsanız, eşiniz, ben boşanmak istemiyorum diyerek davaya tepki verebilir. Oysa eşiniz dava açtığında artık hiç olmazsa siz de boşanmayı kabul etmekle boşanmayı sağlayabilirsiniz. Tabi bu davada tazminat, nafaka ve velayet gibi talepler söz konusu ise boşanma garanti olmakla birlikte bu hususların da çözülmesi için yargılama uzayacaktır. Boşanma garanti derken aslında çok da garanti değildir. Ancak genellikle boşanırsınız. Bu konu teknik bir konudur detaya girmiyoruz.

Boşanama davasını nasıl açacağım, avukat tutmadan açabilir miyim?

Bu soruyu soranlara diyoruz ki eğer bilginiz, beceriniz bir dava açıp takip etmeye yeterli ise sizi avukat tutmaya mecbur eden bir kanun yoktur. Kanaatimizce hukuk okumuş birisi bile eğer avukatlık yapmamışsa, bir boşanma davasını iyi bir şekilde açabilmesi ve sağlıklı, verimli şekilde devam ettirebilmesi neredeyse imkânsızdır. Arabanızı tamir etmeye kalktığınızda belki bunu bazı denemelerinizde başarabilirsiniz. Ancak ehil bir tamircinin tamir edeceği sürede ve kalitede bir tamir olur mu? Arabayı bir daha tamir edilemez hale getirmeniz de mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası zor bir davaya benzemiyor diyorsunuz. Peki örneğin dişinizin çekilmesi de zor değildir. Köylerde kapıya ip bağlanıp diş çekildiğini vs. duymuşsunuzdur. Biri dişini çeker ve hiçbir sorun çıkmayabilir. Biri dişini çeker ve enfeksiyon kapabilir, canı çok daha fazla yanabilir, başka sorunlara neden olabilir. Netice olarak zaman ayırabilecek ve tüm prosedürleri sağlıklı şekilde takip edebilecekseniz, bu dava sonucunda tazminattan, nafakadan zarar etmeyeceğinizi, davayı da avukatın bitirebileceği sürede bitirebileceğinize inanıyorsanız ya da tüm bunlar sizin için önemli değilse kendinizin dava açmasına engel bir kanun bulunmamaktadır. Boşanma davasını kendim takip edebilir miyim sorusuna cevabınızı bu örnekler ışığında verebilirsiniz.

Boşanma davası nerede açılır? Masrafı nedir?

Boşanma davası aile mahkemelerinde, aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Görevli mahkeme aile ( yoksa asliye hukuk ) mahkemesidir.

Yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da en son 6 aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Tarafların itirazı olmaması halinde yetkisiz mahkemede açılan dava da görülür. Başka yetki kuralları da bulunmaktadır.

Davayı açarken anlaşmalı boşanma için 2021 yılı için yaklaşık 400-TL adliyede ödemeniz gerekir. Çekişmeli boşanma için 600-TL yi bulabilir.

Çocuğun velayetini baba alabilir mi? Eşim beni aldattı, velayeti alabilir miyim?

Çocuğun velayeti genellikle anneye verilmektedir. Özellikle de küçük çocuklar, yaşı gereği anneye bağımlı çocuklar için bu durum neredeyse kesindir. Çocuğun kendisini ifade edebilecek yaşta olması kaydı ile babayı tercih etmesi ve anneden yana şikâyetlerinin olması, anne ile olursa mutsuz olacağı gibi durumlar söz konusu ise ve çocuk bunu uzman pedagog ile yaptığı görüşmelerde, inandırıcı bir şekilde dile getirirse, velayetin babaya verilmesi ihtimali yükselir.

Annenin eşini aldatmış olması, bu çok net bir şekilde ispatlanmış olunsa bile çocuğun velayetinin babaya verilmesi sonucunu doğurmaz. Annenin hayat kadını olması, uyuşturucu müptelası olması, alkolik olması, çocuğa zarar verebilecek bazı rahatsızlıklarının olması, bulaşıcı hastalık sahibi olması gibi sıra dışı durumlarda velayet babaya verilebilir.

Messenger, whatsapp cep telefonu mesajları vs. elimde. Bunları kullanabilir miyim?

Bu sorunun cevabı çok net ve kesin değildir. Olayın özelliklerine göre değişir. Bu tür verilerin sahte oluşturulmasının da mümkün olduğu düşünüldüğünde dikkate alınabilirliğinin yüksek ihtimal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi olayın ve davadaki iddia – savunma durumuna göre değişebilir.

Eşimin telefon kayıtlarına ulaşabilir miyim? İşime yarar mı?

Talebiniz olursa mahkeme, telefon kayıtlarını, iletişim bilgileri listesi şeklinde isteyebilir. Bu listede ne konuşulduğu ya da ne yazıldığı yer almayacaktır. Gelen kayıttan, eşinizin bir telefon numarası ile sık ve sıra dışı saatlerde yazıştığını ya da konuştuğunu tespit ederseniz ve bu telefonun sahibi de karşı cins çıkarsa bu durum elinizi güçlendirebilir. Zina ispatı olmamakla birlikte evlilik birliğine yakışmayan kusurlu bir hareket olarak değerlendirilebilecektir. Zinanın ispatı ise çok çok zordur.

Maddi durumum iyi değil, malım yok, gelirim yok, mahkeme yine de aleyhime tazminata, nafakaya hükmeder mi?

Hiç geliriniz olmasa da mahkeme tazminata ve nafakaya hükmedebilir. Özellikle de çocuk varsa, çocuk için söz konusu olan iştirak nafakasını kesinlikle ( talep halinde ) verecektir. Mantık şudur ki madem bir çocuk yaptınız ona evli olsanız da olmasanız da bakmalısınız. Gelir ve mal durumunuz, tazminat ve nafakanın miktarı bakımından etkili olur.

Konu ile ilgili kanaatimizi özetleyelim:

Bir işçi işe girdiğinde ve 1 sene sonra işten ayrıldığında alacağı kıdem tazminatı bir aylık ücretidir. Bunu öderseniz nafaka gibi her ay başka bir ödeme yapmanıza gerek kalmayacaktır. Oysa bir bayan ile evlendiğinizde ve sadece 3 ay bile olsa evli kalıp boşanmak istediğinizde, o bayan bir işe girene ya da evlenene kadar ki bu bazen ömür boyu demek oluyor, yoksulluk nafakası ödemeniz gerekebilmektedir. Tazminat olarak ödemeniz gerekebilecek miktar ve varsa çocuk için ödeyeceğiniz miktar hariç. Dolayısıyla paranız olsa da olmasa da evleniyorsanız boşanmayı, boşanıyorsanız da bu hususları göze almanız gerekmektedir. Hâkim tazminat nafaka kararı verdiği zaman bunun tahsil edilebilmesi eğer bir malınız, maaşınız yoksa neredeyse mümkün değildir. Ancak nafakayı ödemediğiniz takdirde hapis cezası ile karşılaşmanız söz konusudur. Kadına ömür boyu bağlanan ve haksız olduğunu düşündüğümüz bu yoksulluk nafakasının kaldırılması ile ilgili kanun çalışmaları mevcut olup yazı tarihi ile henüz 2021’de kanunlaşmış değildir.

Boşanma davasını ben kazanırsam bütün masraflarımı davayı kaybeden mi öder?

Dava masrafı iki ana kalemden oluşur. Biri o dava için harcanan resmi giderlerdir. Bilirkişi ücreti, tebligat gideri vs. Diğeri de dava masrafı olarak sayılan, karşı tarafın avukatının alabileceği yasal tarifeye göre avukatlık ücretidir.  Davayı kaybettiyseniz karşı tarafın avukatına boşanma davası için karar tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesine göre bir ücret ödersiniz. Bu ücreti karşı tarafın avukatı alır. Bu ücret 2021 yılı için 4.080-TL dir. Herkes kendi avukatının ücretini kendi öder. Kaybeden, sizin avukatınıza ödediğiniz ücreti size ödemez. Netice olarak siz avukatınıza bir ücret ödersiniz bunun da karşı taraftan alamazsınız. Dava tamamen ya da kısmen kaybedilirse ilaveten karşı tarafın avukatına da avukatlık ücreti ödemeye mahkûm edilirsiniz.

Yurtdışında bir mahkemede boşanmıştım. Türkiye’de de boşanmam gerekir mi?

Yurtdışındaki mahkeme kararının Türkiye mahkemelerinde tanınması için dava açılması gerekir. Konu ile ilgili birkaç yazımız sitemizde mevcut. Ancak yeni yaşsal düzenleme ile taraflara birlikte nüfus müdürlüğüne ya da konsolosluğa başvurmaları halinde yabancı boşanma kararını nüfusa geçirtebilirler. Örneğin Yurt Dışında Boşandınız Ama Türkiye’de Hala Evlisiniz

Boşanma davası açıldıktan sonra eşimi aldatsam?

Yakın zamana kadar boşanma kararı kesinleşmeden yaşanan ilişki kusur sayılıyordu. Yani boşanma davanızda aleyhinize durum yaratıyordu. Yeni çıkan bir içtihat ise aksini söylemekte.

Sadakat yükümü Medeni Kanun’un 185. maddesine göre, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eder. Ancak, boşanma davasının açılmasından sonra aldatma gerçekleşmişse, bu durumda aldatılan eş ikinci bir boşanma davası açabilir ve ilk açtığı ya da açılan dava ile birleştirilmesini talep edebilir. Tazminat, kusur vb. hususlar da elbette bu ikinci davanın delilleri de gözetilerek hükme bağlanır.

Boşandıktan sonra hemen evlenebilir miyim?

Kadınlar için boşanma tarihinden itibaren 300 günlük bir iddet yani bekleme süresi vardır. Bekleme süresi de denebilir. Bu süre beklenmek istenmiyorsa ve kadın hamile değilse mahkemeden bu sürenin kaldırılması kararı alabilir. Konu ile ilgili detaylı yazımız mevcuttur.

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

Üç yıl dava açamazsın deniyor bu ne demektir?

Bir dava açıldıktan sonra reddedilirse bir daha 3 yıl beklemen gerek diye yanlış bir bilgi vardır. Böyle bir sınırlama yoktur. Sebebi olan her kes istediği zaman boşanma davası açabilir. Tabi bu sebepler, reddedilen davanın açılmasından sonra meydana gelmiş olmalıdır.

Karıştırılan husus şudur ki herhangi bir sebebe dayanılarak açılmış olunan boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren taraflar 3 yıl bir araya gelmemişlerse yani karı koca gibi yaşamamışlarsa kanun maddesi gereği bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu anlamına gelir ve boşanmaya karar verilir. Yani bu ilave bir boşanma sebebidir.

Boşandıktan sonra kimliğimi ne kadar sürede değiştirebilirim?

Hâkim duruşmada boşanma kararı verdiğinde boşanmış sayılmazsınız. Üzerinden yaklaşık 2 ay geçtikten sonra ve yapılması gerekenleri yapmışsanız boşanma kararı kesinleşip nüfusa geçer. Konu ile ilgili detaylı yazımıza aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Boşandıktan Kaç Gün Sonra Kimlik Nüfus Cüzdanı Değişir

Bu ülkede de boşanmak ne kadar zor….

Evlenmenin hak ve ihtiyaç olduğu gerçeği yanında, birbirleriyle bir arada kalmaları artık eziyet halini almış çiftlerin boşanmak diye bir hakka sahip olmadıklarını, ülke mevzuatında boşanma hakkının bulunmadığını varsaydığımızda, boşanmanın da ne kadar hak ve ihtiyaç olduğunu ve boşanma ihtiyacına adeta öcüymüş gibi bakılmaması gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Avukat olarak, boşanma avukatı olarak Türkiye` de gelen müracaatlara baktığımızda, boşanma davalarının önemli bir miktara ulaşmış olduğunu da anlayabilmekteyiz.  Malta ve Flipinler’de boşanmak yasakken, İspanya’da 1981’de, Şili’de de 2004’te yapılan düzenleme ile boşanma hakkı, ülke vatandaşlarına tanınmıştır. İrlanda ve Polonya boşanmanın çok zor olduğu, İsveç ise boşanmanın kolay ama tarafların mağdur olmamaları için sıkı kuralların getirildiği bir ülkedir.

Etrafımdaki herkes boşanıyor…

Ülkemizde 2019 yılı istatistiklerine göre boşanma sayısı 155.000’dir. Kadın boşanma hızının en fazla olduğu il İzmir, sonrasında Antalya’dır.

Boşanma Davası Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı Boşanma Davası (Soru-Cevap)

5 yıllık ve daha az evlilerde: % 33,416 – 20 yıl arası evlilerde: % 10,8
6 – 10 yıl arası evlilerde: % 20,621 – 25 yıl arası evlilerde: % 7,9
11 – 15 yıl arası evlilerde: % 15,826 yıl ve fazlası: % 8,8
Konuşmayı başlat
1
Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dinlenç & İspirli Hukuk Bürosu
Merhaba 👋

Buradan danışacağınız konunun aşağıdakilerden biri olduğundan emin olunuz. Bu konularda değilse cevap verilmeyecektir. Ücretsiz Danışmanlık bölümünden sorarsanız cevap verilebilir.

1. Trafik kazası tazminatı
2. İş kazası tazminatı
3. Boşanma ve mal rejimi davası
4. Gemi adamı hakları
5. Tanıma tenfiz yurt dışındaki boşanmalar
6. İddet ( bekleme ) süresi

Dinlenç İspirli Avukatlık